MESTIC

Keyword:     fabrics  fashion vdo  jalila essaïdi  mestic  ผ้าผืน  สิ่งทอ 

MESTIC

 

คนส่วนใหญ่เชื่อว่า "มนุษย์" อาศัยการดำรงชีวิตจากทรัพยากรธรรมชาติ ดังนั้น การใช้หรือการบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อให้มีไว้ใช้อย่างยาวนานจนถึงคนรุ่นหลังเป็นสิ่งจำเป็น  

Jalila Essaïdi นักออกแบบและเป็นผู้ประกอบการธุรกิจชาวเนเธอร์แลนด์ ได้วิจัยและออกแบบผลงานทางชีวภาพ โดยมีชื่อเรียกว่า “MESTIC” ซึ่งเป็นการนำมูลสัตว์มาพัฒนาและออกแบบเป็นวัสดุต่าง ๆ อาทิ พลาสติก กระดาษ และผ้าผืน ถือได้ว่าเป็นการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่ก่อให้เกิดการยั่งยืนอย่างแท้จริง

 

 

ที่มา : http://mestic.eu/


Share this Post:
View article: 105