The Prime Minister's Industry Award 2017

Keyword:     ประชาสัมพันธ์           กระทรวงอุตสาหกรรม ขอเชิญผู้ประกอบการสมัครเข้ารับการคัดเลือกรางวันอุตสาหกรรมดีเด่น และรางวัลอุตสาหกรรมยอดเยี่ยมประจำปี พ.ศ. 2560 ซึ่งรางวัลดังกล่าวถือเป็นรางวัลแห่งเกียรติยศและความภาคภูมิใจอย่างสูงสุด ในความมุ่งมั่น ตั้งใจ และพัฒนาธุรกิจของตนเองไปสู่ระดับสากล ความอุตสาหะ วิริยะ ในการสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นแบบอย่างอันดีแก่กิจการอุตสาหกรรมอื่นๆ ตลอดจนเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับผู้ประกอบการ การมอบรางวัลอันยิ่งใหญ่ในครั้งนี้นายกรัฐมนตรีให้เกียรติเป็นประธานมอบรางวัลอุตสาหกรรมประจำปี พ.ศ. 2560 (The Prime Minister's Industry Award 2017)

รางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น

 • ประเภทการเพิ่มผลผลิต
 • ประเภทการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
 • ประเภทการบริหารความปลอดภัย
 • ประเภทการบริหารงานคุณภาพ
 • ประเภทการจัดการพลังงาน
 • ประเภทการบริหารอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม
 • ประเภทการจัดการโลจิสติกส์


ข้อกำหนดและคุณสมบัติผู้สมัคร

 1. เป็นโรงงานตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 และมีใบอนุญาติประกอบกิจการโรงงาน เลขทะเบียนโรงงาน หรือสถานประกอบการตามพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2510 ที่มีประทานบัตร หรือใบอนุญาตแต่งแร่ หรือใบอนุญาตประกอบโลหกรรม โดยไม่จำกัดประเภทและขนาดวิสาหกิจ
 2. ผู้สมัครสามารถเข้ารับการคัดเลือกรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่นมากกว่า 1 ประเภท และมีสิทธิ์ได้รับรางวัลทุกประเภที่สมัครเมื่อมีผลคะแนนการประเมินผ่านเกณฑ์ที่กำหนด
 3. ผู้ได้รับรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่นของกระทรวงอุตสาหกรรมมาแล้วสามารถสมัครเข้ารับการคัดเลือกได้เฉพาะในประเภทที่ยังไม่เคยได้รับรางวัล ยกเว้นได้รับรางวัลประเภทนั้นมาแล้วเกินกว่า 3 ปี (ได้รับรางวัลก่อนปี พ.ศ. 2557) สามารถเข้ารับการคัดเลือกประเภทเดิมได้อีก
 4. ในการพิจารณาคัดเลือกอาจจะมีการพิจารณาแยกขนาดและจัดกลุ่มของอุตสาหกรรมตามความเหมาะสม
 5. สถานประกอบการไม่ได้กระทำผิดกฎหมายใดๆ ของประเทศและไม่ได้ตกเป็นข่าวในทางเสื่อมเสีย ไม่เคยถูกร้องเรียนหรือเคยถูกร้องเรียนโดยเรื่องร้องเรียนมีมูลเหตุจากโรงงานแต่ยุติแล้วเป็นเวลา 3 ปี ขึ้นไป และไม่เกิดอุบัติเหตุถึงขึ้นเสียชีวิตในระยะ 3 ปี ย้อนหลัง
 6. สถานประกอบการที่ได้รับการคัดเลือก จะยินดีให้ความร่วมมือเป็นวิทยากร หรือให้เยี่ยมชมกิจการ เพื่อเผยแพร่สิ่งที่กิจการได้ดำเนินการเป็นโรงงานตัวอย่างให้แก่กิจการอื่น ๆ ตามความเหมาะสม


การสมัคร

     สามารถดูรายละเอียด หลักเกณฑ์ของแต่ละประเภทและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://www.industry.go.th/industry_award/ กรอกรายละเอียดในใบสมัครพร้อมแนบข้อมูลให้ครบถ้วนตามข้อกำหนดและหลักเกณฑ์ของรางวัลแต่ละประเภท


ส่งใบสมัครพร้อมเอกสารดังกล่าวได้ที่

- สำนักโลจิสติกส์ ชั้น 5 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
   ถนนพระรามที่ 6  เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
- สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดทุกจังหวัด
- ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1-11 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
 

สอบถามรายละเอียดได้ที่

 • กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กระทรวงอุตสาหกรรม
 • ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
 • Tel.  0 2202 3646,  0 2202 3817
 • Fax. 0 2644 8745
 • e-mail : industryaward@gmail.com

สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 28 เมษายน 2560

Share this Post:
View article: 122