ระบบเตือนภัยอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม เดือนกุมภาพันธ์ ปี 2560 อยู่ในภาวะปกติ

Keyword:     กุมภาพันธ์ 2560  ตลาด  สิ่งทอเครื่องนุ่งห่ม  อุตสาหกรรม  เตือนภัยสิ่งทอ  แนวโน้ม 

ระบบเตือนภัยอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม เดือนกุมภาพันธ์ ปี 2560 อยู่ในภาวะปกติ

111.jpg

แนวโน้มการส่งออกสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มมีสัญญาณขยายตัวในตลาดเอเชีย โดยตลาดญี่ปุ่นขยายตัวร้อยละ 7.8 เกาหลีใต้ขยายตัวสูงถึงร้อยละ 29 ศรีลังกา บราซิล และสวิสเซอร์แลนด์ ขยายตัวร้อยละ 2   4.5 และ 4.8 ตามลำดับ

Share this Post:
View article: 49