รัฐมนตรีอุตสาหกรรมให้ความสำคัญอุตสาหกรรมออกแบบในงาน ID WEEK 2017

Keyword:     id-week2017  ideas  inspire  smart  smes  thai-idc  thti  กสอ.  คอมโพสิต  บรรจุภัณฑ์  พลาสติก  สิ่งทอเครื่องนุ่งห่ม  อัญมณีเครื่องประดับ  อุตสาหกรรม  เกี่ยวเนื่อง  เครื่องหนังรองเท้า  แฟชั่นเครื่องนุ่งห่ม  ไม้ 

สรุปสาระสำคัญการกล่าวเปิดงาน ID WEEK 2017

โดย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

(นายอุตตม สาวนายน)

วันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

222.jpg

ความสำคัญ

  • การออกแบบเป็นหัวใจขับเคลื่อนอุตสาหกรรม ซึ่งกิจกรรม ID WEEK 2017 เป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้น โดยในปีนี้การช่วยเหลือผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ต้องลงไปถึงพื้นที่ชุมชนมากขึ้น โดย Thailand Industrial Design center (Thai-IDC) ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม จะเป็นตัวเชื่อมโยงการออกแบบกับอุตสาหกรรมและก่อเกิดประโยชน์ให้กับอุตสาหกรรม s-curve

  • ความร่วมมือมีหลายหน่วยงาน สถาบันการศึกษาคือแหล่งบ่มเพาะความรู้ แต่ก็ยังมีข้อจำกัดในการขยายไปสู่อุตสาหกรรมการผลิตเชิงพานิชย์ สำหรับตลาดนั้น ผู้ประกอบการรายย่อย ก็สามารถเข้าถึงตลาดได้ เพราะระบบ internet เช่น เว็ปไซต์ www.id-society.com ที่ได้จัดทำขึ้น เปรียบเสมือนคลังรวมไอเดีย นักออกแบบและสินค้าสำหรับการออกแบบอุตสาหกรรมทั้งหมด ซึ่งเป็นโอกาสในการเขื่อมโยงสู่ตลาดอาเซียนและตลาดโลกได้เป็นอย่างดี

ประเด็นท้าทาย

  • รัฐบาลต้องการปรับบทบาทเพื่อนำไปสู่ประเทศไทย 4.0 โดยเฉพาะผู้ประกอบการ SMEs ที่มีสัดส่วนที่สูงมาก (หรือร้อยละ 95 ของตลาดคือผู้ประกอบการ SMEs) ทำอย่างไรถึงจะเติมเต็มการพัฒนาให้ลงไปสู่ท้องถิ่นให้ได้ ทั้งนี้สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดต้องสนับสนุนการพัฒนา SMEs ในจังหวัด ไม่ใช่เพียงแค่กำกับนโยบาย โดยอาจตั้งคณะทำงานระดับจังหวัด ที่เน้นการทีส่วนร่วมทุกภาคส่วน เป็นตัวขับเคลื่อนในการพัฒนา โดยกระทรวงอุตสาหกรรมจะมีกล่องในการพัฒนาในด้านต่างๆ เช่น กล่องดีไซน์ ที่จะมีเครื่องมือให้ มีการอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพ เพื่อดำเนินการพัฒนาผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมให้เป็นไปอย่างมีระบบ

  • กระทรวงอุตสาหกรรมจะส่งเสริมเรื่องการตลาด โดยเฉพาะ Digital Marketing พร้อมช่วยเหลือการพัฒนา SMEs ในทุกระดับ ในมิติต่างๆ อาทิ การบริหารการจัดการด้านการเงิน การจัดการบัญชี ระบบต่างๆ และมีกองทุน (สสว. และ SME BANK) ช่วยเหลือ และมีประชารัฐเป็นกลไกร่วมขับเคลื่อนในการพัฒนา โดยต้องการให้ทุกๆ หน่วยงานเข้าร่วมกับ Thai-IDC เพื่อร่วมกันพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศต่อไป

 

เรียบเรียบโดย

ปุณณรัตน์ มณีบุตร

ฝ่ายวิจัยนโยบายและบริการสารสนเทศอุตสาหกรรมสิ่งทอ

สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ

(กุมภาพันธ์ 2560)

 

Share this Post:
View article: 399