"บีโอไอ" คลอดมาตรการส่งเสริมเทคโนโลยี เพิ่มสิทธิประโยชน์จูงใจลงทุน

Keyword:     boi  news  การลงทุน  ข่าวรายวัน  สิทธิประโยชน์  อุตสาหกรรม 

"บีโอไอ" คลอดมาตรการส่งเสริมเทคโนโลยี เพิ่มสิทธิประโยชน์จูงใจลงทุน

รายงานข่าวระบุว่า บอร์ดบีโอไอเห็นชอบมาตรการพัฒนาขีดความสามารถด้านเทคโนโลยี โดยจะให้สิทธิประโยชน์เพิ่มเติมสำหรับการลงทุนเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีเป้าหมาย และกลุ่มบริการเพื่อสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีเป้าหมาย ยกเว้นอากรนำเข้าเพื่อนำมาใช้ในการวิจัยและพัฒนา และออกมาตรการช่วยเหลือจากอุทกภัยในภาคใต้

 

นางหิรัญญา สุจินัย เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือ บีโอไอ เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บอร์ดบีโอไอ) ซึ่งมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นประธานว่า เพื่อเป็นการสนับสนุนให้ประเทศไทยก้าวไปสู่ "ประเทศไทย 4.0" และส่งเสริมให้เกิดการลงทุนใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย ที่ประชุมจึงเห็นชอบให้บีโอไอออกมาตรการพัฒนาขีดความสามารถด้านเทคโนโลยี (Technology-based Incentives) ซึ่งประกอบไปด้วยมาตรการย่อย คือ 1.การส่งเสริมการลงทุนเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีเป้าหมาย (Core Technologies) ซึ่งจะมีการพิจารณาให้สิทธิประโยชน์เป็นพิเศษกับการลงทุนเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีเป้าหมายที่ประเทศไทยมีศักยภาพ โดยมีเงื่อนไขเรื่องการถ่ายทอดเทคโนโลยีร่วมกับสถาบันการศึกษาหรือสถาบันวิจัย

 

ทั้งนี้ การลงทุนเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีเป้าหมายแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ 1.1 กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีเป้าหมาย (Targeted Core Technologies) 4 กลุ่ม คือ ไบโอเทคโนโลยี, นาโนเทคโนโลยี, Advanced Materials Technology (เทคโนโลยีการผลิตวัสดุขั้นสูง) และดิจิทัล เทคโนโลยี 1.2 กลุ่มบริการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีเป้าหมาย (Enabling Services) ซึ่งหมายถึงกิจการบริการที่มีมูลค่าเพิ่มสูงที่จะช่วยสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีเป้าหมาย ได้แก่ การวิจัยพัฒนา สถานฝึกฝนวิชาชีพ (เฉพาะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) การออกแบบทางอิเล็กทรอนิกส์ บริการออกแบบทางวิศวกรรม บริการทดสอบทางวิทยาศาสตร์ และบริการสอบเทียบมาตรฐาน

 

โดยกิจการใน 2 กลุ่มข้างต้น จะได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 10 ปี และสามารถขอรับสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมตามคุณค่าของโครงการได้อีก 1-3 ปี รวมแล้วสูงสุดไม่เกิน 13 ปี

 

2.การยกเว้นอากรนำเข้าเพื่อนำมาใช้ในการวิจัยและพัฒนา เช่น วัสดุต้นแบบ สารเคมี พืชหรือสัตว์ เป็นต้น

 

3.ปรับเกณฑ์การให้สิทธิประโยชน์ตามคุณค่าของโครงการ (Merit-based incentives) สำหรับกิจการผลิตทั่วไปที่ได้สิทธิตามหลักเกณฑ์ปกติ ถ้าลงทุนเพิ่มด้านพัฒนาเทคโนโลยีหรือพัฒนาบุคลากรจะให้เพิ่มค่าใช้จ่ายดังกล่าวเพื่อนำมารวมเป็นมูลค่าภาษีที่ได้ยกเว้น จากเดิม 100% เป็น 200% และหากเป็นค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยพัฒนาให้เพิ่มเป็น 300%

 

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังเห็นชอบให้บีโอไอออกมาตรการช่วยเหลือกิจการที่ได้รับส่งเสริมการลงทุนและได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ โดยให้ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจักรที่นำเข้ามาทดแทนเครื่องจักรที่เสียหายจากอุทกภัย โดยต้องยื่นขอสิทธินำเข้าเครื่องจักรภายในวันที่ 29 ธันวาคม 2560

 

ที่มา : ประชาชาติธุรกิจ_http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1486535510

 

Share this Post:
View article: 144