ภาวะการส่งเสริมการลงทุนปี 2559

Keyword:     boi  การลงทุน  ปี 2559  ภาวะสิ่งทอ 

การขอรับการส่งเสริมการลงทุนในปี 2559 มีการขอรับการส่งเสริมการลงทุน 1,546 โครงการ และมีมูลค่าเงินลงทุน 584,350 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 56 และ 196 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนตามลำดับ

ทั้งนี้ในปี 2559 มีการขอรับการส่งเสริมการลงทุนใน 10 อุตสาหกรรม เป้าหมายจำนวน 849 โครงการ (คิดเป็นร้อยละ 55 ของจำนวนโครงการที่ขอรับการส่งเสริมทั้งสิ้น) และมีมูลค่าทั้งสิ้น 299,326 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 51 ของมูลค่าการขอรับการส่งเสริมทั้งสิ้น) หากพิจารณาในแง่ของจำนวนโครงการ พบว่า ส่วนใหญ่เป็นการลงทุนกิจการพัฒนาซอฟต์แวร์ในอุตสาหกรรมดิจิทัล ส่วนในด้านมูลค่าของเงินลงทุนพบว่าในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนมีเงินลงทุนสูงที่สุด โดยมีรายละเอียดดังนี้

 

คำขอรับการส่งเสริมการลงทุนจำแนกตามอุตสาหกรรมเป้าหมายปี 2559

 

อุตสหากรรม

จำนวนโครงการ

เงินลงทุน (ล้านบาท)

ยานยนต์และชิ้นส่วน

56

88,511

เครื่องใช้ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และอุปกรณ์โทรคมนาคม

96

64,918

ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์

86

46,986

อุตสาหกรรมการเกษตร

205

45,892

ท่องเที่ยว

28

21,398

สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม

19

13,464

การแพทย์

20

7,800

ดิจิทัล

319

5,173

อากาศยาน

8

3,916

ระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์

12

1,304

รวม

849

299,362

 

อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม มีขอคำรับการส่งเสริม 19 โครงการ เงินทุน 13,464 ล้านบาท เช่น

  • กิจกรรมผลิตเส้นใยที่มีคุณสมบัติพิเศษ 2 โครงการ เงินลงทุน 2,808 ล้านบาท

  • กิจกรรมผลิตด้ายหรือผ้าที่มีคุณสมบัติพิเศษ 3 โครงการ เงินทุน 162 ล้านบาท

  • กิจกรรมผลิตกระเป๋าเดินทาง 104 ล้านบาท

  • กิจกรรมผลิตผ้าอนามัย 1,330 ล้านบาท

 

ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)

 

Share this Post:
View article: 270