หลักเกณฑ์เฉพาะในการตรวจสอบเพื่อการอนุญาต_รองเท้าผ้าใบ

Keyword:     กฎระเบียบเครื่องหนัง 

ประกาศสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์เฉพาะในกรตรวจสอบเพื่อการอนุญาต สำหรับผลิตภัณฑ์รองเท้าผ้าใบ มาตรฐานเลขที่ มอก.132-2528

 

ที่มา : สำนังานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

       http://www.tisi.go.th/pr.php

Share this Post:
View article: 151