กรณีศึกษา: เฟอร์นิเจอร์สำหรับเด็ก

Keyword:     สิ่งแวดล้อมสิ่งทอ 

รุ่งทิพย์ ลุยเลา*

 

กรณีศึกษานี้เป็นแนวทางที่เกิดขึ้นโดยกระบวนการคิดแบบนอกกรอบของกลุ่มคนที่ทำงานด้านสิ่งทอที่มีมุมมองที่แตกต่างและใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการแก้ปัญหา

กรณีศึกษา: เฟอร์นิเจอร์สำหรับเด็ก

บริษัทโฟร์สตาร์ การ์เมนท์ แอนด์ เท็กซ์ไทล์ จำกัด เป็นบริษัทรับผลิตเสื้อผ้าสำหรับเด็กที่มีสินค้าคงคลัง (dead stock) เป็นผ้าสำหรับตัดเย็บเสื้อผ้าเด็กที่มีคุณภาพแต่ไม่ได้นำมาใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตในปัจจุบันจำนวนมาก (ภาพที่ 1) การเก็บผ้าจำนวนมากนี้ไว้ทำให้เกิดปัญหาหลายด้านสำหรับโรงงาน ไม่ว่าจะเป็นต้นทุนในการเก็บรักษา พื้นที่จัดเก็บ การเสื่อมสภาพของวัสดุจากระยะเวลาการเก็บที่นานเกินไป ฝุ่นและแมลง นอกจากนี้เมื่ออุตสาหกรรมสิ่งทอมีแนวโน้มชะลอตัวลงอย่างต่อเนื่อง ยอดสั่งซื้อก็ลดลง ทำให้ปริมาณผ้าที่เหลือเก็บเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะเมื่อการผลิตสินค้าแฟชั่น ผ้าที่มีลายพิมพ์ล้าสมัยหรือไม่ตรงฤดูกาลจะเป็นวัสดุที่ถูกนำมาใช้ได้น้อยลง

 

ภาพที่ 1 ผ้าที่เหลือจากการตัดเย็บเสื้อผ้าเด็ก

 

ความเชี่ยวชาญของบริษัทคือการตัดเย็บและยังสามารถทำงานที่มีความละเอียด ประณีตได้ เครื่องมือหลักในโรงงานคือจักรอุตสาหกรรมที่มีจำนวนมากและบางส่วนไม่ได้ใช้งาน เนื่องจากการลดลงของยอดสั่งซื้อจากลูกค้า การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผ้าคงเหลือเหล่านี้คือ มุ่งเน้นตลาดที่บริษัทคุ้นเคยอยู่แล้วเป็นหลักคือตลาดผลิตภัณฑ์สำหรับเด็ก และพัฒนาสินค้าสู่ตลาดนี้โดยการนำผ้าที่มีคุณภาพดี รวมถึงเศษวัสดุที่มีจำนวนมากมาออกแบบตัดเย็บเป็นเฟอร์นิเจอร์สำหรับเด็ก หรือแม้แต่เฟอร์นิเจอร์สำหรับตลาดตกแต่ง (ภาพที่ 2 และภาพที่ 3) โดยใช้ความสามารถหลักของพนักงานเป็นจุดเริ่มต้นในการพัฒนา

                  (ก)                                     (ข)                                        (ค)

ภาพที่ 2 ต้นแบบเฟอร์นิเจอร์สำหรับเด็กที่ตัดเย็บจากเศษผ้าที่เหลือจากโรงงาน (ก) เบาะนั่งสำหรับเด็ก (ข) พรมรูปแบบต่าง ๆ และ (ค) หมอนรูปหูสัตว์

 

(ก)

 

(ข)                                    (ค)                                         (ง)

ภาพที่ 3  ต้นแบบเฟอร์นิเจอร์สำหรับเด็ก (ก) พรมและหมอนอิงเขาสัตว์ที่เปลี่ยนเขาได้ (ข) เบาะนั่งสำหรับ เด็ก (ค)พรมรูปแบบต่าง ๆ และ (ง) เด็กน้อยให้ความสนใจกับผลิตภัณฑ์สำหรับตนเอง

 

*รุ่งทิพย์ ลุยเลา ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

ที่มา : เทคโนโลยีการผลิตสิ่งทอจากใยพืช

เล่มที่ 1 การพัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอโดยใช้กระบวนการสร้างสรรค์

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้วัตถุดิบภาคการเกษตรด้วยการพัฒนาเส้นใยธรรมชาติสู่อุตสาหกรรม

สิ่งทอ (ระยะที่ 2 ต้นแบบเส้นใยยาว) กิจกรรมที่ 1 การศึกษาแนวโน้มของนวัตกรรมการพัฒนาเส้นใยธรรมชาติเพื่อส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่มสูง

 

 

Share this Post:
View article: 169