กระทรวงอุต ฯ จับมือ 31 หน่วยงาน จัดงานสัปดาห์แห่งการออกแบบอุตสาหกรรม

Keyword:     design  idweek  industrial  thai-idc  กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม  กระทรวงอุตสาหกรรม  สัปดาห์แห่งการออกแบบ  ออกแบบ  อุตสาหกรรม  แฟชั่น 


กระทรวงอุต ฯ จับมือ 31 หน่วยงาน จัดงานสัปดาห์แห่งการออกแบบอุตสาหกรรม (Industrial Design Week 2017) เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ด้วยงานดีไซน์สร้างผู้ประกอบการยุค 4.0
 
27 ก.พ.60 ดร.อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า กระทรวงอุตสาหกรรมมีนโยบายในการส่งเสริมและสนับสนุนการออกแบบและสร้างมูลค่าเพิ่มอุตสาหกรรมไทยให้สูงขึ้น เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมไทยในเวทีโลก โดยมีแนวทางการดำเนินงานตั้งแต่การกำหนดทิศทางด้านการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ พัฒนาบุคลากร การเสริมสร้างทักษะผู้ประกอบการและนักออกแบบให้สอดคล้องกับกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกทั้งในปัจจุบันและอนาคต จึงได้มอบหมายให้กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เป็นหน่วยงานหลักในการจัดตั้งศูนย์ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Thailand Industrial Design Center : Thai-IDC) ทำหน้าที่สนับสนุนและผลักดันให้มีการส่งเสริมพัฒนางานออกแบบและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับอุตสาหกรรมไทยด้วยวิทยาการความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมสนับสนุนให้ผู้ประกอบการไทยสามารถเข้าถึงบริการออกแบบและการทำงานร่วมกับเหล่านักออกแบบ (Co-Design Working) เพื่อสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ ยกระดับการผลิตจากการรับจ้างผลิต (Original Equipment Manufacturer : OEM) ไปสู่การผลิตในรูปแบบของตนเอง (Original Design Manufacturer : ODM) ซึ่งจะเป็นการเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันให้กับอุตสาหกรรมไทยอย่างยั่งยืนตลอดจนก้าวไปสู่การสร้างแบรนด์ไทยให้เป็นที่รู้จักในระดับสากล
 
ดร.พสุ โลหารชุน อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กล่าวเพิ่มเติมว่า งานสัปดาห์แห่งการออกแบบอุตสาหกรรม Industrial Design Week 2017 : Inspire Ideas for Smart SMEs (IDWeek) กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ ถึง 8 มีนาคม 2560 เพื่อเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมแฟชั่น อุตสาหกรรมพลาสติกและคอมโพสิท และอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ ให้เป็นผู้ผลิตสินค้าดีไซน์ที่มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น และสามารถแข่งขันได้ในตลาดสากล ซึ่งภายในงานมีการจัดเสวนาโดยผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมการออกแบบด้านต่าง ๆ อาทิ นายพลพัฒน์ อัศวะประภา นายกสมาคมแฟชั่นดีไซเนอร์กรุงเทพ และเจ้าของแบรนด์ ASAVA นายกวี พฤกษาพรพงศ์ นายกสมาคมอุตสาหกรรมรองเท้าไทยและผู้บริหารแบรนด์ ADDA นายดนู โชติกพนิช นายกสมาคมไทยคอมโพสิทและ CEO บริษัท คอบร้าอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด และนายสมชนะ กังวารจิตต์ นายกสมาคมการออกแบบบรรจุภัณฑ์ไทยและ Executive Creative Director จาก Prompt Design พร้อมชมนิทรรศการผลงานด้านการออกแบบที่ได้รับรางวัลทั้งในและต่างประเทศตลอดจนการให้บริการคำปรึกษาแนะนำด้านการออกแบบอุตสาหกรรมจากหน่วยงานภาครัฐและ เอกชน นอกจากนี้ยังมีการเปิดตัวฐานข้อมูลและเว็บไซต์ id-society.com เพื่อเชื่อมโยงผู้ประกอบการและหน่วยงานผู้ให้บริการประกอบด้วยข้อมูลด้านแหล่งวัตถุดิบ ผู้ดำเนินการ ผลิตผู้ให้บริการออกแบบ และหน่วยงานสนับสนุนในรูปแบบดิจิตอลเพื่อประโยชน์ในการค้นหาและเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างผู้ประกอบการ นักออกแบบ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในห่วงโซ่อุปทาน ซึ่งจะสามารถช่วยให้เข้าถึงบริการของภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพซึ่งพร้อมแล้วจะเปิดตัวอย่างเป็นทางการ โดยผู้ที่สนใจขอใช้บริการและสมัครเป็นสมาชิกได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้เกิดการสร้างเครือข่ายและยกระดับศักยภาพอุตสาหกรรมให้เติบโตอย่างยั่งยืน ดร.พสุ กล่าวปิดท้าย
 
สำหรับงานสัปดาห์แห่งการออกแบบอุตสาหกรรม Industrial Design Week 2017: Inspire ideas for Smart SMEs (IDWeek) มีการกระจายสถานที่จัดงานใน 11 พื้นที่ ของ 14 หน่วยงานร่วมจาก 31 หน่วยงานซึ่งประกอบด้วย 1.สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ สถาบันพลาสติก สมาคมไทยคอมโพสิท และสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พื้นที่ ณ อาคาร  Thailand Industrial Design Center 2.สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 3.สถาบันบุนกะแฟชั่น 4.สถาบันออกแบบนานาชาติชนาพัฒน์ 5.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 6.มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 7.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 8.มหาวิทยาลัยรังสิต 9.มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ศูนย์รังสิต 10.มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ 11.สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง นอกจากนี้ยังมีหน่วยงานที่สนับสนุนอีก 17 หน่วยงาน ที่ร่วมจัดบูทแสดงผลงานและให้บริการในพื้นที่ต่าง ๆ ได้แก่ กองพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา 1 กองพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา 2 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) มหาวิทยาลัยราชมงคลพระนคร มหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยศิลปากร สมาคมการบรรจุภัณฑ์ สมาคมไหมไทย สมาคมคลัสเตอร์สิ่งทอเพชรเกษม สมาคมอุตสาหกรรมทอผ้าไทย สมาคมฟอกย้อมพิมพ์และตกแต่งสิ่งทอไทย สมาคมธุรกิจไม้ สมาคมเครื่องนุ่งห่ม สมาคมพ่อค้าผ้าไทย ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ดังนั้น งาน Industrial Design Week จึงนับว่าเป็นกิจกรรมการเริ่มต้นในการเชื่อมโยงระหว่างนักออกแบบและผู้ประกอบการอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อนำไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีทั้งความสวยงามคือ design และ มีประโยชน์หรือคุณค่าในการใช้งาน คือ Function อย่างมีประสิทธิภาพ

เข้าถึงสถานที่และรายละเอียดการจัด IDWEEK 2017 ได้ที่  
http://www.thaitextile.org/blog/2017/02/activity_2560_designweek_2 

Share this Post:
View article: 133