High Value Creation สร้างนักออกแบบ Innoneering

Keyword:     design to global  innoneering  กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม  สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ  สถาบันฯสิ่งทอ  สสว.  แฟชั่น 


คุณวันเพ็ญ รัตนกังวาล ผู้อำนวยการกองพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา 1 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงานสัมมนา High Value Creation : Design to Global พร้อมมอบใบประกาศนียบัตรแก่ผู้เข้าร่วมการอบรมช่างเทคนิคชั้นสูง ในกิจกรรมสร้างนักออกแบบ Innoneering Designers ยุคใหม่ ภายใต้โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ SMEs สู่ตลาดโลก (Global Reach) โดยมีคุณนฤมล ศิริทรงธรรม ผู้อำนวยการส่วนอุตสาหกรรมสิ่งทอ กองพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา 1 กล่าวรายงาน

1.คุณกฤษณา รวยอาจิณ อดีตรองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม และที่ปรึกษาพิเศษสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ (คนที่ 5 จากซ้าย)
2.คุณวันเพ็ญ รัตนกังวาล ผู้อำนวยการกองพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา 1 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (คนที่ 4 จากซ้าย) 
3.คุณนฤมล ศิริทรงธรรม ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ กองพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา 1  (คนที่ 5 จากขวา)
4.คุณพรรณรัตน์ ศรประชุม นักวิชาการอุตสาหกรรมชำนาญกาญพิเศษ (คนที่ 4 จากขวา)
5.คุณพิษณุ มุนิกานนท์ ผู้อำนวยการมูลนิธิพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย (คนที่ 3 จากขวา)
6.คุณปฎิกรณ์ วุทธานันท์ ทายาทนักธุรกิจสิ่งทอและตัวแทนคนรุ่นใหม่ จาก Textile Gallery Co.,Ltd. (PASAYA) (คนที่ 2 จากขวา)
7.ดร.ชาญชัย สิริเกษมเลิศ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ (คนที่ 3 จากซ้าย)
8.คุณประดิษฐ์ รัตนวิจิตราศิลป์ รองผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ (คนที่ 2 จากซ้าย)
9.คุณวิวัฒน์หิรัญพฤกษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ (คนที่ 1 จากซ้าย)
10.
นายจุมพล เด่นเมฆา รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (คนที่ 1 จากขวา)

สำหรับการจัดอบรมช่างเทคนิคชั้นสูงในโครงการนั้น ได้สร้างความตระหนัก และให้ความสำคัญของการพัฒนาเทคนิคฝีมือ เพื่อให้เกิดความก้าวหน้าด้านการออกแบบ โดยใช้เทคโนโลยีและวิศวกรรม สามารถยกระดับมูลค่าผลิตภัณฑ์แฟชั่นได้ โดยในวันนี้ได้มอบใบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้อบรมหลักสูตรการพัฒนาช่างเทคนิคชั้นสูง 3 สาขาอุตสาหกรรม รวม 76 คน ใน 3 หลักสูตร ดังนี้
1.     หลักสูตรการพัฒนาการออกแบบรองเท้าสุขภาพโดยช่างอิตาลี       
2.     หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพของนักสร้างแพทเทิร์นสู่ระดับสากลประเภทสูท
3.     หลักสูตรการเจียระไนระดับสูงด้วยศาสตร์อัญมณี (Faceting Gemology)

นอกจากนี้ภายในงานยังได้จัดเสวนา High Value Creation : Design to Global  เพื่อสร้างองค์ความรู้ในเรื่องการออกแบบเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ผลิตภัณฑ์ โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวูฒิ อาทิ ดร.ชาญชัย สิริเกษมเลิศ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ, คุณพิษณุ มุนิกานนท์ ผู้อำนวยการมูลนิธิพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย, คุณกวี พฤกษาพรพงศ์ นายกสมาคมส่งเสริมอุตสาหกรรมรองเท้าไทย และคุณปฎิกรณ์ วุทธานันท์ ทายาทนักธุรกิจสิ่งทอและตัวแทนคนรุ่นใหม่ จาก Textile Gallery Co.,Ltd. (PASAYA) ดำเนินรายการเสวนาโดย คุณอภิญญา บุญยะประณัย (กุ๊ก) พิธีกร TV5  พร้อมการบรรยายในหัวข้อ Digital Marketing : Do Local, Think Global”  โดย คุณไดสึเขะ นากาจิมะ จาก องค์การสภาพัฒนาการค้าฮ่องกง (HKTDC) และการบรรยายในหัวข้อ “Fashion Co-Supply Chain : How to be successful?” โดย เรืออากาศเอก ดร.ภูวนาถ แก้วปลั่ง  

พร้อมกิจกรรมจัดแสดงนิทรรศการเพื่อการเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจ จากหน่วยงานต่าง ๆ อาทิ ศูนย์พัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอ, ศูนย์วิเคราะห์ทดสอบสิ่งทอ, องค์การสภาพัฒนาการค้าฮ่องกง, Tarad.com รวมทั้งการทำธุรกรรมออนไลน์ เพื่อตอบสนองต่อการดำเนินธุรกิจในยุคไทยแลนด์ 4.0  

สำหรับกิจกรรมดังกล่าวสนับสนุนโดย  กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม และสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม โดยมี สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอเป็นที่ปรึกษา
   
 

Share this Post:
View article: 197