สศอ.ร่วมกับสถาบันฯสิ่งทอ เร่งพัฒนาคลัสเตอร์สิ่งทอไทยสีเขียวต่อเนื่อง

Keyword:     green productivity  สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ  สถาบันฯสิ่งทอ  สศอ.  สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม  สิ่งทอไทยสีเขียว  อุตสาหกรรม 4.0  เทคโนโลยีสีเขียว  ไทยแลนด์ 4.0 


สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ (Work Shop) การพัฒนาคลัสเตอร์สิ่งทอไทยสีเขียวเพื่อเพิ่มผลผลิตสีเขียว (Green Productivity) ในอุตสาหกรรมสิ่งทอ ภายใต้โครงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสะอาดเพื่อเพิ่มผลผลิตสีเขียว (Green Productivity) ในอุตสาหกรรมสิ่งทอ โดยมีนางสาวพีรพร พละพลีวัลย์ ผู้อำนวยการศูนย์วิเคราะห์ทดสอบสิ่งทอ สถาบันฯสิ่งทอ กล่าวต้อนรับ พร้อมแนะนำรายละเอียดการดำเนินงานโครงการ ณ โรงแรมจัสมินแกรนด์เรสซิเด้นท์ พระราม 4 

สำหรับกิจกรรมอบรมดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้แก่ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ ในหัวข้อ เครื่องมือการพัฒนา Green Productivity และกรณีศึกษา โดย รศ.ดร.ธำรงรัตน์ มุ่งเจริญ ประธานคลัสเตอร์พลังงานและสิ่งแวดล้อม สำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ และจัดกิจกรรมแบ่งกลุ่มเพื่อสร้างความเชื่อมโยง ระดมความคิด วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อนของกลุ่ม พร้อมนำเสนอแนวคิดทางการพัฒนามุ่งสู่การเพิ่มผลผลิตสีเขียว 

โดยโครงการดังกล่าวได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) โดยมีสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ เป็นที่ปรึกษา

Share this Post:
View article: 119