หลักเกณฑ์เฉพาะในการตรวจสอบเพื่อการอนุญาต_รองเท้าหนังนิรภัย

Keyword:     กฎระเบียบเครื่องหนัง  มอก.523-2554  รองเท้าหนังนิรภัย 

ประกาศสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์เฉพาะในกรตรวจสอบเพื่อการอนุญาต สำหรับรองเท้าหนังนิรภัย มาตรฐานเลขที่ มอก.523-2554

 

ที่มา : สำนังานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

       http://www.tisi.go.th/pr.php

 

 

Share this Post:
View article: 154