การประยุกต์ผ้าไม่ทอจากเส้นใยธรรมชาติในงานออกแบบ

Keyword:     สิ่งแวดล้อมสิ่งทอ 

รุ่งทิพย์ ลุยเลา*

 

ผ้าไม่ทอจากเส้นใยธรรมชาติ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในงานออกแบบที่น่าสนใจได้อีกหลากหลาย ดังตัวอย่าง

เก้าอี้จากเส้นใยมะพร้าว “Layered Chair” ซึ่งผลิตจากเส้นใยมะพร้าวผสมยางธรรมชาติ ออกแบบโดย Jorrit Taekema นักออกแบบชาวดัตซ์ ซึ่งใช้การซ้อนทับชั้นของแผ่นเส้นใยมะพร้าวเพื่อพัฒนาเป็นเก้าอี้สำหรับนั่งคนเดียวจากวัสดุประกอบจากธรรมชาติ เก้าอี้นี้มีความแข็งแรง ยืดหยุ่นและย่อยสลายได้ (ภาพที่ 1)

ภาพที่ 1 เก้าอี้จากเส้นใยมะพร้าว “Layered Chair” โดย Jorrit Taekema

ที่มา : Andrea (2012)

         Jean sheets เป็นการใช้แนวคิดการพัฒนาผ้าไม่ทอโดยมีลักษณะที่เป็นผ้ากึ่งกระดาษ สร้างสรรค์นำมาขึ้นรูปเป็นแผ่นคล้ายกระดาษ และปรับปรุงคุณภาพด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้มีความแข็งแรง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นวัสดุสำหรับผลิตภัณฑ์หัตถกรรม และใช้ประโยชน์เป็นผลิตภัณฑ์สำหรับใช้กับงานบรรจุภัณฑ์หรืองานตกแต่งภายใน โดยกระบวนการผลิตพัฒนาแนวคิดจากการผลิตกระดาษ ซึ่งเป็นผลงานที่ร่วมกันพัฒนาระหว่าง รองศาสตราจารย์ ดร.สิงห์ อินทรชูโตและทีมงานจากร้าน Scrap Shop มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับนายวุฒินันท์ คงทัด สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วัสดุใหม่นี้ใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย สามารถนำกระบวนการไปประยุกต์ใช้กับเศษผ้าได้อีกมากมาย ดังตัวอย่างในภาพที่ 2

              (ก)                             (ข)                                        (ค)

ภาพที่ 2  ก) แผ่นเส้นใยจากเศษผ้ายีนส์ ข) การขึ้นรูปแผ่นเส้นใยในลักษณะ 3 มิติ และ ค) การใช้แผ่น Jean sheet เป็นวัสดุปิดผิวเครื่องเรือน

         Jakob Winter GmbH ออกแบบและผลิตกล่องใส่เครื่องดนตรีที่ผลิตจากวัสดุผสมเส้นใยธรรมชาติผสมกับเส้นใยประดิษฐ์ เช่น พอลิแลคติคแอซิด (PLA) และ พอลิโพรไพลีน (PP) สามารถย่อยสลายได้ น้ำหนักเบา ทนต่อแรงกระแทกได้ดี ไม่มีผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิที่ขึ้นลง มีความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและไม่ใช้สารเคมีที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (ภาพที่ 3)

ภาพที่ 3  GreenLine กล่องใส่เครื่องดนตรีจากเส้นใยธรรมชาติผสมกับพอลิแลคติคแอซิด (PLA) และ พอลิโพรไพลีน (PP)

ที่มา : Jakob (2016)

 

 


เอกสารอ้างอิง

 

Andrea Chin. 2012. Design. Online Resources, Available from:http://www.designboom.com/design/jorrit-taekema-layered-coconut-fiber-chair/(cited 16 June 2016)

 

Jakob, W. G., 2016 Products made from natural fiber composites. Online Resources, Available from: http://hempflax.com/en/products/horticulture/ (cited 16 June 2016)

 

*รุ่งทิพย์ ลุยเลา ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Share this Post:
View article: 305