การพัฒนาเส้นใยมะพร้าวเพื่อใช้เป็นบรรจุภัณฑ์สำหรับอาหาร

Keyword:     สิ่งแวดล้อมสิ่งทอ 

รุ่งทิพย์ ลุยเลา*

 

ตัวอย่างที่น่าสนใจในการพัฒนาเส้นใยมะพร้าวเพื่อใช้เป็นบรรจุภัณฑ์สำหรับอาหาร คือ Botiá เป็นผลงานการพัฒนาวัสดุของ 2 นักออกแบบชาวบราซิล ซึ่งได้พัฒนาบรรจุภัณฑ์สำหรับใส่อาหารที่ประกอบด้วยเส้นใยมะพร้าวและแป้งมันสำปะหลัง ซึ่งวัสดุทั้งสองชนิดนี้หาได้ง่ายในท้องถิ่น และเป็นวัสดุที่สามารถย่อยสลายทางชีวภาพได้ 100 เปอร์เซนต์ ต้นทุนการผลิตต่ำและง่ายต่อการขึ้นรูป 3 มิติ ด้วยแม่พิมพ์ สามารถใช้งานได้หลากหลายวัตถุประสงค์

บรรจุภัณฑ์สำหรับบรรจุอาหารเพื่อการขนส่งของ Botiá ใช้สำหรับการป้องกันและลดการสูญเสียวัตถุดิบที่สดใหม่ซึ่งอาจเน่าเสียได้หากเกิดการช้ำระหว่างการขนส่ง ด้านนอกจะมีความแข็งเพื่อป้องกันการกระแทก ส่วนด้านในมีความฟูนุ่มของเส้นใยเพื่อปกป้องผลไม้จากแรงกระแทกจากภายนอกอีกระดับ บรรจุภัณฑ์ถูกออกแบบให้เหมาะสมกับรูปทรงของผลไม้หรืออาหารที่บรรจุ อีกทั้งยังคำนึงถึงการซ้อนทับกันเพื่อให้สะดวกต่อการขนย้าย (ภาพที่ 1) บรรจุภัณฑ์นี้เมื่อใช้แล้วสามารถนำไปล้างน้ำเพื่อละลายแป้งมันสำปะหลังออกมาใช้ซ้ำได้ ส่วนเส้นใยเมื่อฝังกลบในดินจะย่อยสลายได้ในระยะเวลาสั้น

ด้วยแนวคิดเพื่อสิ่งแวดล้อมอย่างสมบูรณ์นี้เองทำให้ Botiá ได้รับรางวัล Reddot design award ปี 2013 ในกลุ่ม Best of the Best ซึ่งงานประกวดนี้เป็นการจัดประกวดผลงานการออกแบบ ผลิตภัณฑ์ งานสร้างสรรค์และสื่อโฆษณา ที่มีผู้ส่งผลงานเข้าประกวดมากที่สุดและมีการจัดมานานที่สุด โดยเริ่มจัดครั้งแรกในปี 1955 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักออกแบบคำนึงถึงความสำคัญของการออกแบบตั้งแต่แนวคิด กระบวนการผลิต ตลอดจนการคำนึงถึงความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ภาพที่ 1 บรรจุภัณฑ์บรรจุผลไม้ Botiá – Nests for Food ผลิตจากเส้นใยมะพร้าวผสมแป้งมันสำปะหลัง

ที่มา : Anonymous (2016a)

 

 


เอกสารอ้างอิง

Anonymous. 2016a. Botiá: alla Milano Design Week il packaging è eco-sostenibile. Online Resources, Available from: http://www.buoni-pasto.it/botia-alla-milano-design-week-il-packaging-e-eco-sostenibile/ (cited 16 June 2016)

 

*รุ่งทิพย์ ลุยเลา ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Share this Post:
View article: 293