ผลิตภัณฑ์เส้นใยเปลือกมะพร้าวอ่อน

Keyword:     eco fibers  มะพร้าวอ่อน  สิ่งแวดล้อมสิ่งทอ  เส้นใยพืช 

สาคร ชลสาคร*

 

“ผลิตภัณฑ์สิ่งทอจากเส้นใยเปลือกมะพร้าวอ่อน” เป็นผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ร่วมกับ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ ในการสร้างองค์ความรู้และแก้ไขปัญหาเปลือกมะพร้าวอ่อนเหลือทิ้งของโรงงานอุตสาหกรรมผลิตน้ำมะพร้าวอ่อนส่งออก ซึ่งผืนผ้าและผลิตภัณฑ์สิ่งทอจากเส้นใยเปลือกมะพร้าวอ่อน มีสมบัติในการต้านแบคทีเรีย เหมาะสำหรับผลิตภัณฑ์ผู้สูงอายุที่ต้องการการดูแล และช่วยลดกลิ่นรักษาสุขภาพอนามัยสำหรับผู้ดูแล มีขั้นตอนการผลิตดังแสดงในภาพที่ 1

                    (ก)                                   (ข)                                    (ค)

 

                  (ง)                                 (จ)                                      (ฉ)


ภาพที่ 1 ขั้นตอนการผลิตผลิตภัณฑ์เปลือกมะพร้าวอ่อน (ก) มะพร้าวอ่อน (ข) เปลือกชั้นใน

            (ค) เครื่องระเบิดไอน้ำ (ง) เส้นใยมะพร้าวอ่อน (จ) เส้นด้ายจากเปลือกมะพร้าวอ่อน

            (ฉ) ผืนผ้าจากเปลือกมะพร้าวอ่อน

ที่มา: สาคร และ คณะ (2559)

         ในกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์จากใยเปลือกมะพร้าวอ่อน เริ่มจากการนำเปลือกผลมะพร้าวอ่อนเหลือทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมผลิตน้ำมะพร้าวส่งออก (ก,ข) มาแยกสกัดเส้นใยจากเปลือกมะพร้าวอ่อนด้วยวิธีการทางเชิงกลด้วยเครื่องระเบิดไอน้ำ (ค) ใช้แรงดันไอน้ำ 17 Bar อุณหภูมิ 207 องศาเซลเซียส นาน 5 นาที  ได้เส้นใยจากเปลือกมะพร้าวอ่อนสีน้ำตาลเข้มและปรับปรุงคุณภาพเส้นใยจากเปลือกมะพร้าวอ่อนด้วยเอนไซม์ (ง) จากนั้นนำมาปั่นเส้นด้ายผสมใยเรยอนด้วยระบบวงแหวน (Ring spinning) และนำไปทดสอบสมบัติทางกายภาพของเส้นด้ายได้ผล ดังแสดงในตารางที่ 1

 

ตารางที่ 1 สมบัติทางกายภาพของเส้นด้ายจากใยเปลือกมะพร้าวอ่อนผสมเรยอนในอัตราส่วน 20:80

สมบัติทางกายภาพ

เส้นด้ายจากเส้นใยมะพร้าวอ่อนผสมใยเรยอน

เบอร์เส้นด้าย (Ne)

ความต้านทางต่อแรงดึง (Newton)

ความยืดตัวก่อนขาด (%)

21

2.81

15.9

 

ที่มา: สาคร และ คณะ (2559)

 

ตารางที่ 1 พบว่า เส้นด้ายใยมะพร้าวอ่อนผสมเรยอนสามารถปั่นด้วยระบบวงแหวน ซึ่งได้เส้นด้ายเบอร์ 21 Ne มีสมบัติทางกายภาพในด้านความต้านทานต่อแรงดึง 2.81 Newton และการยืดตัวก่อนขาด 15.9 %

 

จากนั้นมีการนำเส้นด้ายจากเปลือกมะพร้าวอ่อนผสมกับเรยอนในอัตราส่วน 20:80 มาทอเป็นผืนผ้าดังแสดงในภาพที่ 1 (ฉ) และออกแบบตัดเย็บเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องแต่งกาย อาทิ เสื้อ รองเท้า ผลิตภัณฑ์เคหะสิ่งทอ คือ กระเป๋าใส่ของ และผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ทางการแพทย์ คือ ผ้ายกตัว ดังแสดงในภาพที่ 2 ซึ่งผลิตภัณฑ์ทั้ง 3 ประเภทนี้เป็นผลิตภัณฑ์สำหรับผู้สูงอายุ

ภาพที่ 2 ผลิตภัณฑ์จากใยเปลือกมะพร้าวอ่อนผสมกับเรยอน

ที่มา: สาคร และ คณะ (2559)

 


เอกสารอ้างอิง

 

สาคร ชลสาคร รัตนพล มงคลรัตนาสิทธิ์  ณัฐดนย์  รุ่งเรืองกิจไกร และศุภนิชา  ศรีวรเดชไพศาล. 2559.

การพัฒนาเส้นใยมะพร้าวอ่อนในผลิตภัณฑ์สิ่งทอคุณสมบัติพิเศษสำหรับผู้สูงอายุ. คณะเทคโนโลยี-

คหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี. 160 หน้า.

*สาคร ชลสาคร

สาขาวิชาสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

 

Share this Post:
View article: 205