รายงานสถานการณ์อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม เดือนมิถุนายน 2559

Keyword:     textile&clothing  นำเข้าส่งออกสิ่งทอ  มิถุนายน 2559  สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม  อุตสาหกรรม 

รายงานสถานการณ์อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม เดือนมิถุนายน 2559

การส่งออกสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มเดือนมิถุนายน 2559 มีมูลค่า 582.41 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลง  ร้อยละ 4.22 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน ด้านการนำเข้า มีมูลค่า 373.60 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลง ร้อยละ 7.99 ทำให้เกินดุลการค้า 208.82 ล้านเหรียญสหรัฐฯ

ทำให้หกเดือนแรก (เดือนมกราคม – มิถุนายน 2559) มีมูลค่าการส่งออกรวม 3,264.96 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลง ร้อยละ 6.39 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ด้านการนำเข้ามีมูลค่า 2,190.19 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลง ร้อยละ 3.06 ทำให้เกินดุลการค้า 1,074.77 ล้านเหรียญสหรัฐฯ

ตาราง มูลค่าส่งออก – นำเข้าสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม

111.jpg

ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักปลัดกระทรวงพาณิชย์

รวบรวมโดย : ฝ่ายวิจัยนโยบายฯ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ

 

การส่งออกและนำเข้าสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม (มิถุนายน 2559)

         การส่งออกสิ่งทอเดือนมิถุนายน มีมูลค่าเท่ากับ 348.34 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลง ร้อยละ 3.91 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน โดยส่งออกผ้าผืนมากที่สุดเป็นอันดับ 1 มูลค่าส่งออก 108.17 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น ร้อยละ 1.49 รองลงมาคือ เส้นด้าย ลดลง ร้อยละ 12.27 คิดเป็นมูลค่า 73.37 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และเส้นใย มีมูลค่าส่งออก 49.71 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลง ร้อยละ 5.41 ในขณะที่สิ่งทอเทค ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.73 คิดเป็นมูลค่า 39.67 ล้านเหรียญสหรัฐฯ สำหรับเครื่องนุ่งห่ม ลดลง ร้อยละ 4.67 คิดเป็นมูลค่า 234.07 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยเสื้อผ้าถักและเสื้อผ้าทอ ลดลง ร้อยละ 3.21 และ 7.53 ตามลำดับ

การนำเข้าสิ่งทอ ลดลง ร้อยละ 11.85 คิดเป็นมูลค่าเท่ากับ 296.69 ล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยนำเข้าผ้าผืนเพิ่มขึ้น ร้อยละ 8.04 คิดเป็นมูลค่า 86.60 ล้านเหรียญสหรัฐ รองลงมาคือ เครื่องนุ่งห่ม ขยายตัวเพิ่มขึ้น 10.70 มูลค่านำเข้าเท่ากับ 76.91 ล้านเหรียญสหรัฐ และเส้นใย ลดลง ร้อยละ 38.48 คิดเป็นมูลค่า 51.36 ล้านเหรียญสหรัฐ

 

การส่งออกและนำเข้าสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม (มกราคม – มิถุนายน 2559)

การส่งออกสิ่งทอ 6 เดือนมีมูลค่าเท่ากับ 3,264.96 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 6.39 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยผ้าผืนส่งออกเป็นสินค้าอันดับ 1 คิดเป็นมูลค่า 619.36 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 9.98 รองลงมาคือ เส้นด้าย ลดลงร้อยละ 8.94 คิดเป็นมูลค่า 442.78 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ในขณะที่สิ่งทอเทคนิค ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.25 คิดเป็นมูลค่า 210.62 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และเครื่องนุ่งห่มมีมูลค่าส่งออก 1,243.77 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 7.94 โดยเสื้อผ้าถักส่งออกมากที่สุด ลดลงร้อยละ 5.84 คิดเป็นมูลค่า 844.72 ล้านเหรียญสหรัฐฯ

         การนำเข้าสิ่งทอมีมูลค่าเท่ากับ 1,745.05 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดร้อยละ 6.14 โดยนำเข้าผ้าผืนคิดเป็นมูลค่า 484.99 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 6.05 รองลงมาคือ เครื่องนุ่งห่ม ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 11.28 คิดเป็นมูลค่า 445.14 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และเส้นใย ลดลงร้อยละ 15.96 คิดเป็นมูลค่าเท่ากับ 335.69 ล้านเหรียญสหรัฐ

 

ตลาดส่งออกสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม

การส่งออกสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มไปยังตลาดหลักช่วงหกเดือนแรก ไทยยังคงส่งออกลดลงในทุกตลาดหลัก ไม่ว่าจะเป็นสหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น และจีน ลดลงร้อยละ 6.09 1.57 และ 4.68 ตามลำดับ

โดยสิ่งทอส่งออกได้ลดลง จากความต้องการของผู้ค้าหลัก อย่างเช่น เวียดนาม ญี่ปุ่น จีน และอินโดนีซียลดลง ร้อยละ 3.29 1.61 8.74 และ 14.01 ตามลำดับ และเครื่องนุ่งห่มมีคำสั่งซื้อจากประเทศหลัก อย่างสหรัฐอเมริกา ญี่ปุน และอาเซียน ลดลง ร้อยละ 5.25 1.52 และ 15.46 ตามลำดับ

 

แนวโน้มการส่งออกสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม

         การส่งออกสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มของไทยยังคงลดลงตามความต้องการของตลาดผู้ค้าหลักที่ลดลงตามภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว แต่การนำเข้าเครื่องนุ่งห่มยังคงเพิ่มขึ้นตามความต้องของผู้บริโภคในประเทศที่เพิ่มขึ้น

 

ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักปลัดกระทรวงพาณิชย์

รวบรวมโดย : ฝ่ายวิจัยนโยบายฯ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ
กันยายน 2559

Share this Post:
View article: 202