หลักสูตรอบรมของศูนย์วิเคราะห์ทดสอบสิ่งทอ ส.ค. 2559 - ก.ย. 2560

Keyword:     หลักสูตร  อบรม 

 

ที่

ชื่อหลักสูตร

วันที่

วัน

คน

ค่าอบรม

(บาท/คน)

1

การทดสอบโครงสร้างผ้าและความแข็งแรงของสิ่งทอ

30-ส.ค.-59

1

30

1,500

2

ความรู้พื้นฐานการทดสอบสิ่งทอ

Download ใบสมัคร

19-ต.ค.-59

1

30

1,500

3

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การวิเคราะห์ชนิดเส้นใย

Download ใบสมัคร

25-26 ต.ค.59

2

20

3,000

4

การทดสอบการย่อยสลายได้ของสารเคมี การต้านเชื้อแบคทีเรีย และเชื้อรา
Download ใบสมัคร

23-พ.ย.-59

1

30

1,500

5

กฎระเบียบสารอันตรายในผลิตภัณฑ์สิ่งทอ

22-ก.พ.-60

1

30

1,500

6

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การทดสอบความคงทนของสีและการเปลี่ยนแปลงขนาดหลังการซัก
Download ใบสมัคร

29-มี.ค.-60

1

20

3,000

7

ฉลากสิ่งแวดล้อมสำหรับสิ่งทอ

24-พ.ค.-60

1

30

1,500

8

กฎระเบียบและการทดสอบการติดไฟของผลิตภัณฑ์สิ่งทอ และเคหะสิ่งทอ

Download ใบสมัคร

21-มิ.ย.-60

1

30

1,500

9

มาตรฐานการกันไฟสำหรับผลิตภัณฑ์สิ่งทอ และเคหะสิ่งทอ

26-ก.ค.-60

1

30

1,500

10

Specification for uniform, sportwear and innerwear

23-ส.ค.-60

1

30

1,500

11

การทดสอบโครงสร้างผ้าและความแข็งแรงของสิ่งทอ

20-ก.ย.-60

1

30

1,500

หมายเหตุ: ราคาที่เสนอยังไม่รวม 7%VAT

สอบถามรายละเอียด ติดต่อ
สุธาทิพย์ เสือหาญ
02-7135492 ต่อ 712

 

Share this Post:
View article: 230