กำหนดการสัมมนา สร้างมูลค่าเพิ่มจากเส้นใยธรรมชาติ สู่อุตสาหกรรมสีเขียว

Keyword:    

กำหนดการสัมมนา

เรื่อง “สร้างมูลค่าเพิ่มจากเส้นใยธรรมชาติ
สู่อุตสาหกรรมสีเขียว Green Industries”

 

ภายใต้โครงการโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้วัตถุดิบภาคการเกษตร
ด้วยการพัฒนาเส้นใยธรรมชาติสู่อุตสาหกรรมสิ่งทอ

(ระยะที่ 3 สิ่งทอที่มีคุณสมบัติพิเศษและสิ่งทอเทคนิค)
ประจำปีงบประมาณ 2559

 

ในวันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2559
ณ ห้องจูปิเตอร์ 6 อิมแพค เมืองทองธานี

 

เวลา

หัวข้อ

09.00 – 09.45 น.

ลงทะเบียน และรับประทานอาหารว่าง

09.45 – 10.00 น. 

กล่าวเปิดงานเสวนา

โดย     ดร.ชาญชัย สิริเกษมเลิศ

           ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมเทคโนโลยี

          

 

Section 1 : “การประยุกต์ใช้เส้นใยธรรมชาติในอุตสาหกรรมสิ่งทอ”

10.00 – 10.30 น.

บรรยาย :    

“การพัฒนาเส้นใยผักตบชวาสำหรับเครื่องนุ่งห่ม”

โดย    ผศ. ดร. สาคร  ชลสาคร

          คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี    

10.30 – 11.00 น.

บรรยาย :    

“วัสดุเส้นใยไผ่ในอุตสาหกรรมก่อสร้าง”

โดย    ดร.จตุพล ตั้งปกาศิต

          คณะวิศวกรรมโยธา มทร.ธัญบุรี

11.00 – 11.30 น.

บรรยาย :    

“การพัฒนาเส้นใยสับปะรดในงานคอมโพสิตและสิงทอเทคนิค”

โดย    รศ.ดร.ทวีชัย อมรศักดิ์ชัย

          คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล

11.30 – 12.00 น.

ถาม - ตอบ

12.00 – 13.00 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

 

Section 2 : “แนวโน้มนวัตกรรมการพัฒนาเส้นใยจากพืช”

13.00 – 15.00 น.

การเสวนา:    

“เทคโนโลยี และ นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเส้นใยธรรมชาติจากพืช”

ผู้ร่วมเสวนา

     ผศ.ดร. สมประสงค์ ภาษาประเทศ

          ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งทอ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี

 

          ผศ.ดร.สาคร  ชลสาคร

          คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี

 

          อ.รุ่งทิพย์ ลุยเลา

          ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะเกษตร ม.เกษตรศาสตร์

 

          ดร.ศศิประภา รัตนดิลก ณ ภูเก็ต

          ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะเกษตร ม.เกษตรศาสตร์

 

ผู้ดำเนินการเสวนา

          คุณอภิญญา บุญยะประณัย  

          ผู้ประกาศข่าวสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5

15.00 -  15. 15 น.

ถาม-ตอบ

15.15 - 15. 30 น.

รับประทานอาหารว่าง และจบการสัมมนา

 

หมายเหตุ :

  • ลงทะเบียน http://goo.gl/forms/Z68TFbz0rhErpJeo1

  • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 02-7124532 ต่อ 732 (ณัฏฐวดี) หรือ 405 (อลงกรณ์) โทรสาร 02-712-4532

  • email: nattavadee@thaitextile.org หรือ alongkron@thaitextile.org


 

Share this Post:
View article: 296