Thai Textile and Fashion Outlook ฉบับที่ 17 (ตุลาคม-ธันวาคม 2558)

Keyword:     fashion  fashion outlook  issue 17/oct.-dec.2015  lifestyle  textile 

วารสาร Fashion Outlook ฉบับที่ 17 ให้ความสำคัญ และรวมรวมประเด็นที่สอดคล้องกับแนวทางการเพิ่มผลิตภาพ (Productivity) อุตสาหกรรม โดยตั้งใจให้ตัวกระตุ้นให้เกิดการเปิดแนวคิดใหม่ๆ ในภาพผู้ประกอบการ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการแช่งชันบนกระแสใหม่ของการพัฒนาอุตสาหกรรม หรือ “Industry 4.0”  อย่างทันท่วงที

อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มไทยสามารถสร้างรายได้ให้กับประเทศมาอย่างต่อเนื่อง มีอุตสาหกรรมที่มีการกระจายรายได้ไปยังประชาชนในหลายระดับชั้น โดยมีสัดส่วนมูลค่าเพิ่มและการใช้ทรัพยากรในประเทศสูง (ปี 2558 อุตสาหกรรมนี้มีมูลค่าการค้าในตลาดโลกอยู่ที่ 6,847 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือยู่ในอันดับที่ 21 ของโลก จ้างงานในประเทศกว่า 5 แสนคน หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 8.6 ของแรงงานในภาคการผลิต) ดังนั้น ความเจริญก้าวหน้า หรือความถดถอยของอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มไทย จึงมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมไทยอย่างมีนัยสำคัญ

จากความสำคัญดังกล่าว สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) กระทรงอุตสาหกรรม จึงให้ความสำคัญกับการแสวงหาโอกาสใหม่ที่น่าสนใจ ทั้งด้านการผลิตและการตลาด รวมทั้งให้การสนับสนุนอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มผ่านการดำเนินโครงการต่าง ๆ ภายใต้แผนแม่บทการเพิ่มประสิทธิภาพและผลิตภาพ (ระยะที่ 1) มาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2551-2555 และสำหรับแผนแม่บทการเพิ่มประสิทธิภาพและผลิตภาพของภาคอุตสาหกรรม พ.ศ.2559-2564 (ระยะที่ 2) เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้านผลิตภาพภาคอุตสาหกรรมของไทย ไปสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมตามแนวทาง Industry 4.0 ซึ่งเป็นทิศทางการพัฒนาจากอุตสาหกรรมการผลิตแบบเดิมเป็นการบูรณาการทางเทคโนโลยีการผลิตด้วยระบบการจัดการที่ทันสมัย การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพสินค้า รวมทั้งใช้ระบบอัตโนมัติเข้ามาช่วยในกระบวนการผลิต โดยมุ่งเน้นการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การบริหารจัดการสมัยใหม่ รวมถึงการพัฒนาศักยภาพของปัจจัยแวดล้อม อีกทั้งให้ความสำคัญและสร้างสมดุลระหว่างเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อนำไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน โดยจะมุ่งเน้นอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพในการขับเคลื่อนผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศและมีแนวโน้มการเติบโตในอนาคตเป็นอุตสาหกรรมเป้าหมาย
 

 

 

Share this Post:
View article: 282