สิทธิและประโยชน์การลงทุน สำหรับธุรกิจสิ่งทอเครื่องนุ่งห่ม

Keyword:     กฎระเบียบสิ่งทอ  คลัสเตอร์  นโยบายคลัสเตอร์  มาตรการ  ส่งทอและเครื่องนุ่งห่ม  ส่งเสริมการลงทุน 

สิทธิและประโยชน์การลงทุน สำหรับธุรกิจสิ่งทอเครื่องนุ่งห่ม

รัฐบาลไทยได้เห็นถึงความสำคัญของอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มที่มีต่อระบบเศรษฐกิจ และตระหนักว่าอุตสาหกรรมนี้ยังมีโอกาสในการพัฒนาแบบก้าวกระโดดสู่อุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีสูงผนวกกับความคิดสร้างสรรค์ จึงได้รวมอุตสาหกรรมนี้ไว้เป็น 1 ใน 10 อุตสาหกรรมรัฐบาลประกาศแผนงานเขตเศรษฐกิจพิเศษในรูปแบบคลัสเตอร์

วัตถุประสงค์ของแผนงานคลัสเตอร์

1. เพื่อสร้างความเข้มแข็งของห่วงโซ่มูลค่า (Value Chain) และนำไปสู่การสร้างฐานอุตสาหกรรมแห่งอนาคต
2. เพื่อเสริมสร้างศักยภาพด้านการลงทุนของประเทศไทย เพื่อดึงดูดการลงทุนที่มีคุณค่าทั้งจากนักลงทุนรายเดิมและรายใหม่
3. เพื่อกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาคและท้องถิ่น ตลอดจนสร้างโอกาสทางธุรกิจให้กับผู้ประกอบการ SMEs
 
มาตรการสนับสนุนการพัฒนาคลัสเตอร์ใน 5 ด้าน
1. การให้สิทธิประโยชน์
2. การพัฒนาคนและเทคโนโลยี
3. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
4. การแก้ไขกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรค
5. การสนับสนุนเงินทุน
 
ทั้งนี้ คุณดวงใจ อัศวจินตจิตริ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ได้ให้ข้อมุลแก่นักลงทุนในงานสัมนา "สิทธิและประโยชน์การลงทุน สำหรับธุรกิจสิ่งทอเครื่องนุ่งห่ม" เป็นการรวมรวมข้อมูลมาตรการส่งเสริมการลงทุน ที่เกี่ยวข้องอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มโดยเฉพาะ มีรายละเอียดแต่ละมาตรการตามเอกสารแนบ ดังนี้
- มาตรการทั่วไป
- มาตรการสำหรับ SMEs
- มาตรการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
- มาตรการส่งเสริมการพัฒนา Cluster
- มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต

เอกสารประกาศและคำชี้แจงสามารถดาวน์โหลดได้ตามลิ้งค์ด้านล่าง

Share this Post:
View article: 183