TREND REPORT Autumn2016Winter2017

Keyword:     fashionoutlook 

รายงานเทรนด์ฤดูกาล Autumn 2016 Winter 2017 เป็นข้อมูลฉบับที่ 2 ประจำปี 2558 เป็นส่วนหนึ่งของศูนย์สารสารสนเทศอัจฉริยะแฟชั่น เพิ่มเติมด้านศิลป์ให้แก่ศาสตร์การผลิตของผู้ประกอบการ สนับสนุนให้อุตสาหกรรมแฟชั่นไทยสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มจากความแม่นยำในการวางแผนการผลิตแผนผลิตภัณฑ์และแผนการตลาด แข่งขันได้อย่างถูกจังหวะเวลาของโลกแฟชั่นต่อไป
 

โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม file แนบ

 

Share this Post:
View article: 192