Clip Video : 100 Years of Women's Fashion

Keyword:     clip video  women's fashion 

วีดิทัศน์ที่นำเสนอประวัติศาสตร์การแต่งกายของผู้หญิงตั้งแต่ ค.ศ.1915 จนกระทั่งปัจจุบัน ซึ่งมีความละเอียดและทำให้เห็นภาพจริงของการแต่งกายในยุคต่างๆ เป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับผู้ที่ศึกษาหรือผู้ที่สนใจประวัติศาสตร์เครื่องแต่งกาย

Share this Post:
View article: 211