"โครงการพัฒนาฐานข้อมูลกฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงานในอุตสาหกรรมสิ่งทอ"

Keyword:    

ชื่อโครงการ 

พัฒนาฐานข้อมูลกฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงานในอุตสาหกรรมสิ่งทอ

หน่วยงานรับผิดชอบ

ศูนย์ข้อมูลสิ่งทอ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ

 

ผลผลิต

                ฐานข้อมูลและคลังความรู้ในเรื่องกฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงานของกลุ่มประเทศสหภาพยุโรป สหรัฐอมริกา ญี่ปุ่น และประเทศจีน เพื่อให้สามารถนำมาใช้วิเคราะห์และวางนโยบายต่างๆ โดยเฉพาะด้านการผลิตสินค้าสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มเพื่อส่งออกไปยังตลาดดังกล่าว บนฐานความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง และเป็นไปในแนวทางเดียวกัน

 

1. หลักการและเหตุผล 

                เนื่องด้วยสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ เป็นหน่วยงานอิสระในเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรม ได้รับการสนับสนุนในการจัดทำโครงการฐานข้อมูลกฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงานของสหภาพยุโรปในอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม จากสำนักงานผลิตภัณฑ์มาตรฐานอุตสาหกรรม (สมอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม ในปี 2551 และโครงการได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ซึ่งพบว่าฐานข้อมูลกฎระเบียบฯ ยังมีความจำเป็นต่อการติดตามความเปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติมข้อมูลกฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงานอยู่ตลอดเวลา ทำให้ผู้ประกอบการไม่สามารถรับข้อมูลข่าวสารที่ต่อเนื่องและทันต่อสถานการณ์

                เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องและการขยายผลของโครงสร้างฐานข้อมูลทางโครงการฯ ด้วยการปรับปรุงโครงสร้างฐานข้อมูลที่มีอยู่เดิม (ฐานข้อมูลกฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงานของสหภาพยุโรป) และในปี 2553 ได้จัดทำระบบฐานข้อมูลเฉพาะประเทศคู่ค้าเพิ่มขึ้น เนื่องจากมาตรการทางด้านกฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงาน นับวันมีความจำเป็นและมีผลต่อแนวโน้มทางการค้าในอนาคตมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มเป็นอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับสารเคมีและพลังงาน และเพื่อเป็นการเตรียมพร้อมให้ประเทศไทยมีฐานข้อมูลของประเทศคู่ค้าที่สำคัญ อาทิเช่น สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น และประเทศจีน และยังเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการขยายตลาดของอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มไทยในต่างประเทศได้เพิ่มมากขึ้น

                ปัจจุบัน ตลาดสหรัฐอเมริกา ภายใต้การบริหารของรัฐบาล นายบารัก โอบามา จากพรรคเดโมแครต มีนโยบาย "ลดรูปแบบการค้าแบบเสรี" และ "สร้างความเป็นธรรมทางการค้าให้มากขึ้น" ซึ่งรวมถึงการให้ความสำคัญกับการเพิ่มมาตรการเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม และการให้ความเป็นธรรมกับผู้ใช้แรงงานในข้อตกลงการค้าเสรีซึ่งได้ทำไปแล้วกับประเทศโคลัมเบีย 

                ตลาดญี่ปุ่น ถือได้ว่าเป็นตลาดที่เป็นตลาดหลักที่สำคัญของไทยตลาดหนึ่ง เนื่องจากมีอัตราการขยายตัวจากมูลค่าการส่งออกข้างสูง ภายหลังจากที่ได้ลงนามความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย-ญี่ปุ่น (JTEPA) เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2550

                 อุตสาหกรรมสิ่งทอจีน นับว่าเป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่มีการผลิตครบวงจรและประสบความสำเร็จอย่างสูง รวมถึงเป็นประเทศที่มีกำลังการผลิตและส่งออกสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มใหญ่เป็นอันดับสองรองจากประเทศกลุ่มสหภาพยุโรป และในขณะเดียวกันตลาดสิ่งทอฯ ภายในประเทศต้องเผชิญกับการแข่งขันจากประเทศอื่นๆ ทางด้านมาตรการที่ไม่ใช่ภาษี และมาตรการอื่นๆ ที่จะนำใช้เป็นข้อกำหนดทางการค้าในอนาคต 

                จากมูลค่าการส่งออกของอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มของไทยโดยรวมในช่วงเดือนมกราคม - ตุลาคม หรือ 10 เดือนแรกของปี 2551 ตลาดส่งออกที่สำคัญที่มีมูลค่าการส่งออกมากที่สุดได้แก่ ตลาดสหรัฐอเมริกา มีมูลค่าการส่งออก 1,605.8 ล้านเหรียญสหรัฐ รองลงมาคือ ตลาดสหภาพยุโรป มีมูลค่าการส่งออก 1,143.9 ล้านเหรียญสหรัฐ ตลาดญี่ปุ่น มีมูลค่าการส่งออก 401.6 ล้านเหรียญสหรัฐ และประเทศจีน มีมูลค่าการส่งออกมีมูลค่าการส่งออก 214.1 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยคาดว่าหากมีการจัดทำฐานข้อมูลกฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงานของประเทศดังกล่าว ซึ่งจะเอื้อต่อการขยายตัวของการส่งออกสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มได้มากยิ่งขึ้น

                เพื่อให้เกิดการขยายผลข้อมูลกฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงานที่ต่อเนื่องและทันสมัยในการพัฒนาฐานข้อมูล และเตรียมความพร้อมให้แก่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มไทยในเชิงรุกทั้งด้านการผลิต การพัฒนาคุณภาพสินค้า เพื่อให้อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มที่ส่งออกไปยังตลาดสหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น และจีน มีอัตราการขยายตัวของมูลค่าการส่งออกที่สูงขึ้น

                อย่างไรก็ตาม ข้อมูลทางด้านกฎระเบียบ สิ่งแวดล้อม และพลังงาน ของอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มของไทยยังขาดศูนย์รวบรวมข้อมูลที่ครบวงจร และในขณะเดียวกันสถาบันฯ ยังมีศูนย์ให้คำปรึกษา แนะนำ และพัฒนาการผลิตตามแนวทาง มาตรการ กฎระเบียบ โดยเฉพาะในด้านสิ่งแวดล้อมทั้งเชิงรุกและเชิงรับ ซึ่งจะช่วยให้ประกอบการลดการสูญเสียโอกาสในการขยายตลาดในต่างประเทศ โครงการฯ ดังกล่าวของสถาบันฯ จะทำให้ผู้ประกอบการมีโอกาสเตรียมความพร้อมและปรับตัวอย่างต่อเนื่องในระยะยาว เพื่อการแข่งขันและรักษาในตลาดต่างประเทศได้เป็นอย่างดี

 

2. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

 

1. เพื่อพัฒนาและปรับปรุงฐานข้อมูลที่มีอยู่เดิม (ฐานข้อมูลกฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงานของสหภาพยุโรป ที่ได้จัดทำขึ้นในปี 2551) ให้มีความทันสมัยและเกิดความต่อเนื่องของข้อมูลทางด้านสิ่งแวดล้อมและพลังในอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม

2.เพื่อขยายฐานข้อมูลทางทางด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงานของประเทศคู่ค้า ได้แก่ กลุ่มประเทศสหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น และจีน ให้มีมีความหลากหลายขององค์ความรู้มากขึ้น เช่น พัฒนาฐานข้อมูล NTBs และฐานข้อมูลสารเคมี เพื่อให้ผู้ประกอบการได้เตรียมความพร้อมในการปรับตัวของภาคอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มไทย ในการส่งสินค้าไปยังประเทศคู่ค้าที่สำคัญของไทย

3. เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของผู้ประกอบการสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มของไทย ที่ส่งออกไปตลาดต่างประเทศอื่นที่สำคัญ ที่อาจจะใช้กฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงานเป็นมาตรการในการกีดกันทางการค้าในอนาคต 

 

3. กลุ่มเป้าหมายผู้รับประโยชน์ 

                กลุ่มอุตสาหกรรมสิ่งทอตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ

 

4. ผลสัมฤทธิ์ที่คาดหวัง 

 

ระดับผลสัมฤทธิ์

 • ตัวชี้วัดและเป้าหมาย

ระดับประเทศ

 • ข้อมูลกฎระเบียบสิ่งแวดล้อมและพลังงานการส่งสินค้าในกลุ่มสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มสำหรับประเทศ
   
 • สหภาพยุโรป
 • สหรัฐอเมริกา
 • ญี่ปุ่น
 • จีน

 

 • มีการวางแผนและนโยบายการเข้าสู่ตลาดต่างประเทศ แนวโน้มได้ในอนาคต

ระดับอุตสาหกรรม

 • ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มสามารถเข้าสู่ตลาดสหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น และจีน ได้เพิ่มมากขึ้น 

ระดับสถานประกอบการ

 • ผู้รับบริการ 
 • ผู้ประกอบการและสถานประกอบการ ได้รับข้อมูลข่าวสารเพื่อใช้ในการวางแผนการผลิต
 • ฐานข้อมูลที่ถูกต้อง ชัดเจน ทันสมัยเพื่อใช้ประกอบการพิจารณากำหนดนโยบาย ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นต่อผู้ประกอบการที่มีต่อมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมในอุตสาหกรรมสิ่งทอ ของกลุ่มประเทศสหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น และจีน

ระดับหน่วยงานหรือการให้บริการ 

 

 • ฐานข้อมูลที่ถูกต้อง ชัดเจน ทันสมัยเพื่อใช้ประกอบการพิจารณากำหนดนโยบายของภาครัฐ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม

 

 

5. แนวทางดำเนินงาน

1. รวบรวมและขยายฐานข้อมูลกฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงาน ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมสิ่งทอในกลุ่มสหภาพยุโรปที่มีอยู่เดิม

2.ศึกษาวิจัยการบังคับใช้กฎระเบียบและแนวโน้มมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงานในอุตสาหกรรม

 สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มที่ทันสมัย ของประเทศสหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น และจีน อาทิเช่น สารเคมีที่อันตราย

(Toxic Substances Act.), นโยบายสินค้าครบวงจร (Integrated Product Policy), REACH, CSR 

เป็นต้น

3.ศึกษาทิศทางการปรับตัวและรองรับภาคอุตสาหกรรมสิ่งทอในกลุ่มสหภาพยุโรป และประเทศคู่ค้าหลัก 

 โดยในปีงบประมาณ 2553 ดำเนินการจัดทำฐานข้อมูลเชิงลึกทางด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงานสำหรับ

 ประเทศสหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น และประเทศจีน

4. เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทาง E-Newsletter (E-mail)

5. จัดสัมมนา / อบรม / ประชุม เพื่อจัดทำรายงานวิเคราะห์ผลกระทบเชิงอุตสาหกรรม เศรษฐกิจและข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ทางด้านข้อมูลมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงานในแต่ละประเทศ ที่จำเป็นต่อการปรับตัวภาคอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มไทย

6.จัดทำเอกสารเพื่อเผยแพร่กฎระเบียบ และมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงานของตลาดต่างประเทศ

 

6. พื้นที่ดำเนินการ 

         กรุงเทพฯและปริมณฑล

 

7. ระยะเวลาดำเนินงาน 

        ปีงบประมาณ 2553 : ตุลาคม พ.ศ. 2552 – ธันวาคม พ.ศ. 2553 

 

8. หน่วยงานร่วมดำเนินการ 

                  หน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมสิ่งทอทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งสถาบันการศึกษาต่างๆ 

Share this Post:
View article: 294