โครงสร้างและข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมตัดเย็บเสื้อผ้าชุดกีฬา

Keyword:     industry profile  sportswear 

ที่มาภาพ : http://kitsluxe.com/

 

เสื้อผ้าชุดกีฬาส่วนใหญ่จะใช้กลุ่มผ้าถัก (Knit Fabric) ในการทำเสื้อ เนื่องจากโครงสร้างผ้ามีความยืดหยุ่นสูง ทำให้มีความคล่องตัวสูง ทำให้มีความคล่องตัวในการเคลื่อนไหวร่างกายในขณะเล่นกีฬา และผู้สวมใส่รู้สึกสบาย สำหรับกางเกงจะมีทั้งส่วนที่ใช้ผ้าทอ (Woven Fabric) และผ้าถัก (Knit Fabric)

1. โครงสร้างการผลิต

1.1 อุตสาหกรรมเส้นด้ายและเส้นใย

          1.2 อุตสาหกรรมผ้าผืน ฟอกย้อมและตกแต่งสำเร็จ

          1.3 อุตสาหกรรมตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูปประเภทผลิตภัณฑ์ชุดกีฬา

     

2.ขั้นตอนการผลิตชุดกีฬา

          2.1 การพัฒนาผ้าทอสำหรับชุดกีฬา

          2.2 การวางแผนและการเตรียมการสำหรับการเย็บ

          2.3 กระบวนการตัดผ้า 

          2.4 กระบวนการเย็บ

3.สภาพตลาด ระบบการค้า การบริโภค เครื่องนุ่งห่มที่เกี่ยวข้องกับกีฬา

          3.1 การส่งออกและนำเข้า

          3.2การบริโภคในประเทศ

4.ปัจจัยสนับสนุนการบริโภค และปัจจัยสนับสนุนอุตสาหกรรมตัดเย็บเสื้อผ้าชุดกีฬา

          4.1 ปัจจัยสนับสนุนการบริโภค

          4.2 ปัจจัยสนับสนุนอุตสาหกรรม

Share this Post:
View article: 238