รายงานสถานการณ์อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มไทย เดือนพฤษภาคม 2561

Keyword:     นำเข้าส่งออก  นำเข้าส่งออกสิ่งทอ  พฤษภาคม 2561  สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม 

การส่งออกสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มเดือนพฤษภาคม เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.95 และขยายตัวติดต่อกันเป็นเดือนที่ 10 จากการส่งออกยังคงขยายตัวได้ดีในทุกตลาดสำคัญ โดยสินค้าที่มีการขยายตัวในระดับสูง ได้แก่ เส้นใยประดิษฐ์และเส้นด้าย

การส่งออกสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มไทยเดือนพฤษภาคม มีมูลค่า 628.65 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.95 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน ด้านการนำเข้า มีมูลค่า 476.07 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 13.74 ทำให้เกินดุลการค้า 152.58 ล้านเหรียญสหรัฐฯ

ทำให้ห้าเดือนแรกของปี มีมูลค่าการส่งออกรวม 2,937.33 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.86 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ด้านการนำเข้ามีมูลค่า 2,151.66 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 13.09 ทำให้เกินดุลการค้า 785.67 ล้านเหรียญสหรัฐฯ

ตารางมูลค่าส่งออกสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม

หน่วย : ล้านเหรียญสหรัฐฯ


ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

การส่งออกสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม (พฤษภาคม)

การส่งออกสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มเดือนพฤษภาคม พบว่า การส่งออกสิ่งทอ มีมูลค่า 419.03 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 13.31 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน โดยผ้าผืน มีมูลค่าส่งออก 121.95 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.63 จากผ้าผืนที่ทำจากเส้นใยประดิษฐ์ เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.03 ตลาดส่งออกผ้าผืนหลักที่ขยายตัว เช่น เวียดนาม เมียนมา กัมพูชา และบังคลาเทศ เพิ่มขึ้นร้อย 20.56 15.11 12.29 และ 20.87 ตามลำดับ เส้นด้าย มีมูลค่าส่งออก 71.84 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 11.95 ตลาดส่งออกเส้นด้ายหลักที่ขยายตัว เช่น ญี่ปุ่น จีน ฟิลิปปินส์ และตุรกี เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.22 7.48 90.69 และ 7.27 ตามลำดับ และเส้นใยประดิษฐ์ มีมูลค่าส่งออก 93.18 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 37.25 ตลาดส่งออกที่ขยายตัว เช่น จีน อินโดนีเซีย และตุรกี เพิ่มขึ้นร้อยละ 35.98 31.58 และ 16.74 ตามลำดับ และสำหรับเครื่องนุ่งห่ม มีมูลค่าส่งออก 209.62 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.18 โดยเสื้อผ้าสำเร็จรูป มีมูลค่า 180.74 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.32 ตลาดส่งออกเครื่องนุ่งห่มที่ขยายตัว เช่น ญี่ปุ่น เบลเยียม จีน และอิตาลี เพิ่มขึ้นร้อยละ 19.09 26.45 12.36 และ 93.93 ตามลำดับ

การส่งออกสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม (มกราคม-พฤษภาคม)

การส่งออกสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มรวมห้าเดือนแรกของปี พบว่า การส่งออกสิ่งทอ มีมูลค่า 2,937.33 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.86 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยผ้าผืน มีมูลค่าส่งออก 596.37 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.68 จากส่งออกไปเวียดนาม เมียนมา และบังกลาเทศ เพิ่มขึ้นร้อยละ 25.70 21.37 และ 7.67 ตามลำดับ เส้นด้าย มีมูลค่าส่งออก 348.34 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.28 โดยญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และจีนเป็นตลาดหลักในการส่งออก เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.82 12.25 และ 1.05 ตามลำดับ และเส้นใยประดิษฐ์ มีมูลค่าส่งออก 415.45 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 32.74 ตลาดส่งออกที่ขยายตัว เช่น จีน ตุรกี อินโดนีเซีย และเวียดนาม เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.24 85.84 13.92 และ 40.05 ตามลำดับ สำหรับเครื่องนุ่งห่มมีมูลค่าส่งออก 982.44 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.07 จากการส่งออกเสื้อผ้าสำเร็จรูป เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.78 ตลาดส่งออกเครื่องนุ่งห่มที่ขยายตัว เช่น สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น  และเบลเยียม เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.93 9.85 และ 40.20 ตามลำดับ

 

ตารางมูลค่านำเข้าสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม

หน่วย : ล้านเหรียญสหรัฐฯ


ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

การนำเข้าสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม (พฤษภาคม)

การนำเข้าสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มเดือนพฤษภาคม พบว่า การนำเข้าสิ่งทอ มีมูลค่า 343.59 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 12.31 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน โดยด้ายและเส้นใย มีมูลค่านำเข้า 173.24 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 13.51 โดยนำเข้าจากสหรัฐอเมริกา จีน และญี่ปุ่น เพิ่มขึ้นร้อยละ 35.35 9.60 และ 1.32 ตามลำดับ ผ้าผืน มีมูลค่านำเข้า 167.35 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 11.07 โดยนำเข้าจากจีน ไต้หวัน เวียดนาม และญี่ปุ่น เพิ่มขึ้นร้อยละ 11.83 0.78 60.01 และ 2.12 ตามลำดับ และสำหรับเครื่องนุ่งห่ม มีมูลค่านำเข้า 132.48 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 17.64 จากการนำเข้าเสื้อผ้าสำเร็จรูป เพิ่มขึ้นร้อยละ 24.78 โดยนำเข้าจากจีน กัมพูชา และเวียดนาม เพิ่มขึ้นร้อยละ 35.73 13.14 และ 18.95 ตามลำดับ

การนำเข้าสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม (มกราคม-พฤษภาคม)

การนำเข้าสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มรวมห้าเดือนแรกของปี พบว่า การนำเข้าสิ่งทอ มีมูลค่า 1,503.20 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.91 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยนำเข้าด้ายและเส้นใยเป็นมูลค่า 742.81 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.04 ผ้าผืน มีมูลค่านำเข้า 760.39 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 12.86 สำหรับเครื่องนุ่งห่ม มีมูลค่านำเข้า 648.46 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 21.21 โดยนำเข้าเสื้อผ้าสำเร็จรูป เพิ่มขึ้นร้อยละ 24.34

ตลาดส่งออกสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม (มกราคม-พฤษภาคม)

การส่งออกสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มรวมห้าเดือนแรกของปี พบว่า ไทยส่งออกไปตลาดหลักขยายตัวทุกตลาด โดยตลาดอาเซียน เพิ่มขึ้นร้อยละ 13.05 มีผ้าผืนเป็นสินค้าที่ไทยส่งออกไปอาเซียนมากที่สุด คิดเป็นมูลค่า 309.50 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 18.06 โดยมีเวียดนาม เมียนมา และกัมพูชาเป็นตลาดส่งออก 3 อันดับแรก ตลาดญี่ปุ่น เพิ่มขึ้นร้อยละ 12.66 มีเครื่องนุ่งห่มเป็นสินค้าที่ไทยส่งออกไปมากที่สุด คิดเป็นมูลค่า 162.05 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.85 ตลาดสหรัฐอเมริกา เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.06 มีเครื่องนุ่งห่มเป็นสินค้าที่ไทยส่งออกไปมากที่สุด คิดเป็นมูลค่า 333.85 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.93 ตลาดสหภาพยุโรป เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.08 มีเครื่องนุ่งห่มเป็นสินค้าที่ไทยส่งออกไปมากที่สุด คิดเป็นมูลค่า 237.60 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.43 ตลาดจีน เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.87 เส้นใยประดิษฐ์เป็นสินค้าที่ไทยส่งออกไปมากที่สุด คิดเป็นมูลค่า 64.30 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.24

 

แนวโน้มการส่งออกสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม

จากการที่เศรษฐกิจโลกปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ความต้องการสินค้าสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มเพิ่มขึ้นตามไปด้วยจึงทำให้การส่งออกสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มของไทยขยายตัว โดยเฉพาะการส่งออกเส้นใยประดิษฐ์และเส้นด้ายขยายตัวในระดับสูง

 

 

ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

รวบรวมโดย : ฝ่ายศูนย์ข้อมูลและดิจิทัลอุตสาหกรรม สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ

4 กรกฎาคม 2561

 

Share this Post:
View article: 20