รายงานสถานการณ์อุตสาหกรรมเครื่องหนังและรองเท้า เดือนมีนาคม 2561

Keyword:     นำเข้าส่งออกเครื่องหนัง  ภาวะเครื่องหนัง  มีนาคม 2561  เครื่องหนังและรองเท้า 

 

การส่งออกสินค้าเครื่องหนังและรองเท้าเดือนมีนาคม 2561 ลดลงร้อยละ 0.50 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากการลดลงของการส่งออกรองเท้าหนัง ในขณะที่สินค้าที่มีการขยายตัวในระดับสูง ได้แก่ หนังโคกระบือฟอก

 

การส่งออกสินค้าเครื่องหนังและรองเท้าเดือนมีนาคม 2561 มีมูลค่า 138.84 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 0.50 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน ด้านการนำเข้ามีมูลค่า 165.52 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.35 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน ทำให้เดือนมีนาคม ดุลการค้าขาดดุล 26.68 ล้านเหรียญสหรัฐฯ

 

ส่งผลให้ไตรมาสที่ 1 มีมูลค่าการส่งออกรวม 416.09 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.24 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ด้านการนำเข้า มีมูลค่า 461.61 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 13.56 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ทำให้ขาดดุลการค้า 45.52 ล้านเหรียญสหรัฐฯ

ตารางมูลค่าการส่งออกเครื่องหนังและรองเท้า เดือนมกราคม-มีนาคม 2561

 

หน่วย: ล้านเหรียญสหรัฐฯ


ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

 

สถานการณ์การส่งออก

เมื่อพิจารณาเฉพาะเดือนมีนาคม 2561 พบว่า รองเท้าและชิ้นส่วน มีมูลค่าการส่งออก 48.94 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 5.25 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน จากการส่งออกรองเท้าหนังและรองเท้าอื่นๆ ลดลงร้อยละ 4.58 และ 18.37 ตามลำดับ เครื่องใช้สำหรับเดินทาง มีมูลค่าการส่งออก 24.80 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.0 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน เป็นผลจากการส่งออกเครื่องเดินทางอื่นๆ  เพิ่มขึ้นร้อยละ 30.90 และหนังและผลิตภัณฑ์หนังฟอกและหนังอัด มีมูลค่าการส่งออก 65.10 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.19 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน จากการส่งออกหนังโคกระบือฟอก เพิ่มขึ้นร้อยละ 70.56

 

เมื่อพิจารณาการส่งออกสินค้าเครื่องหนังและรองเท้า ไตรมาสที่ 1 พบว่า รองเท้าและชิ้นส่วน มีมูลค่าการส่งออก 146.72 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.07 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน จากการส่งออกรองเท้าหนังและรองเท้าแตะ เพิ่มขึ้นร้อยละ 14.03 และ 7.67 ตามลำดับ เครื่องใช้สำหรับเดินทาง มีมูลค่าการส่งออก 82.41 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 22.85 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน จากการส่งออกกระเป๋าเดินทางและเครื่องเดินทางอื่นๆ เพิ่มขึ้นร้อยละ 51.05 และ 43.38 ตามลำดับ และหนังและผลิตภัณฑ์หนังฟอกและหนังอัด มีมูลค่าการส่งออก 186.96 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.94 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน จากการส่งออกหนังโคกระบือฟอก เพิ่มขึ้นร้อยละ 133.10

 

ตารางมูลค่าการนำข้าเครื่องหนังและรองเท้า เดือนมกราคม-มีนาคม 2561

 

หน่วย: ล้านเหรียญสหรัฐฯ


ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

สถานการณ์การนำเข้า

การนำเข้าสินค้าเครื่องหนังและรองเท้าเดือนมีนาคม 2561 พบว่า หนังดิบและหนังฟอก มีมูลค่านำเข้า 96.51 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 13.06 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน รองเท้า มีมูลค่าการนำเข้า 37.43 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 13.70 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน เป็นผลจากการนำเข้ารองเท้ากีฬา รองเท้าทำด้วยยางหรือพลาสติกและรองเท้าอื่นๆ เพิ่มขึ้นร้อยละ 40.72 15.85 และ 8.50 ตามลำดับ กระเป๋า มีมูลค่าการนำเข้า 31.57 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 0.42 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน แต่การนำเข้ากระเป๋าถือและกระเป๋าอื่นๆ เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.96

การนำเข้าสินค้าเครื่องหนังและรองเท้าเดือนไตรมาสที่ 1 พบว่า หนังดิบและหนังฟอก มีมูลค่านำเข้า 215.98 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.12 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน รองเท้า มีมูลค่าการนำเข้า 127.14 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 34.95 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน เป็นผลจากการนำเข้ารองเท้าทุกผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้น กระเป๋า มีมูลค่าการนำเข้า 118.50 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 15.24 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน จากกระเป๋าเดินทาง และกระเป๋าถือและกระเป๋าอื่นๆ  เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.88 และ 19.05 ตามลำดับ

ตลาดส่งออกสินค้าเครื่องหนังและรองเท้า

การส่งออกเครื่องหนังและรองเท้าของไทยไปยังตลาดต่างประเทศเมื่อพิจารณาเป็นรายกลุ่มสินค้า เดือนมีนาคม พบว่า รองเท้าและชิ้นส่วน ตลาดส่งออกที่ขยายตัว เช่น สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร ซาอุดิอาระเบีย และอินเดีย เพิ่มขึ้นร้อยละ 25.78 91.58 10.01 และ 24.44 ตามลำดับ เครื่องใช้สำหรับเดินทาง ตลาดส่งออกที่ขยายตัว เช่น สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส และจีน เพิ่มขึ้นร้อยละ 131.15 41.78 และ 61.74 ตามลำดับ และหนังและผลิตภัณฑ์หนังฟอกและหนังอัด ตลาดส่งออกที่ขยายตัว เช่น เวียดนาม จีน ญี่ปุ่น และอินเดีย เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.32 14.48 29.78 และ 8.21 ตามลำดับ

 

สำหรับไตรมาสที่ 1 พบว่า รองเท้าและชิ้นส่วน ตลาดส่งออกที่ขยายตัว เช่น สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร และญี่ปุ่น เพิ่มขึ้นร้อยละ 26.75 37.07 และ 5.40 ตามลำดับ เครื่องใช้สำหรับเดินทาง ตลาดส่งออกที่ขยายตัว เช่น จีน สวิตเซอร์แลนด์ และฝรั่งเศส เพิ่มขึ้นร้อยละ 437.08 84.60 และ 3.62 ตามลำดับ และหนังและผลิตภัณฑ์หนังฟอกและหนังอัด ตลาดส่งออกที่ขยายตัว เช่น เวียดนาม จีน อินเดีย และญี่ปุ่น เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.90 38.17 26.06 และ 20.95 ตามลำดับ

 

แนวโน้มการส่งออกสินค้าเครื่องหนังและรองเท้า

การส่งออกสินค้าเครื่องหนังและรองเท้าของไทย คาดว่าน่าจะกลับมาขยายตัว เนื่องจากความต้องการสินค้าเครื่องหนังและรองเท้าของโลกยังมีอยู่ และตลาดส่งออกหลักไม่ว่าจะเป็นสหรัฐอเมริกา สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส เวียดนาม จีน และญี่ปุ่นสัดส่วนการส่งออกยังขยายตัว

 

 

 

ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

รวบรวมโดย : ฝ่ายศูนย์ข้อมูลและดิจิทัลอุตสาหกรรม สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ

7 มีนาคม 2561

 

Share this Post:
View article: 37