สัมมนา เรื่อง “SME ยุคใหม่เข้มแข็งด้วยนวัตกรรม และการออกแบบ”

Keyword:     strong2018  สัมมนาฟรี 

สัมมนาฟรี!!

เรื่อง SME ยุคใหม่เข้มแข็งด้วยนวัตกรรม และการออกแบบ”

ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต (SME Strong / Regular) ปี 2561

วันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2561 เวลา 09.30 – 16.00 น.

ณ ห้องสัมมนาสเตชั่น 1 - 2 ชั้น 15  โรงแรม Prime Hotel Central Station Bangkok

***************************************************************************
 

โครงการ ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต (SME Strong/Regular Level)

กลุ่มเป้าหมาย

ผู้ประกอบการ SMEs ในกลุ่มอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม, กลุ่มแฟชั่นและไลฟ์สไตล์, กลุ่มบริการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและความงาม, กลุ่มอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ และกลุ่มอุตสาหกรรมอนาคต

คุณสมบัติของผู้ประกอบการ

  • SMEs ที่เป็นนิติบุคคล บุคคลธรรมดา หรือบุคคลธรรมดาที่จดทะเบียนกับหน่วยงานของรัฐ ก่อนปี 2558
  • SMEs ในฐานข้อมูลของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ (SFI) ที่มีการชำระหนี้ปกติ
  • SMEs ในฐานข้อมูลของกระทรวงพาณิชย์ที่มีการส่งงบการเงินอย่างสม่ำเสมอ

ประโยชน์จากการเข้าร่วมโครงการ

       ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการที่ต้องการพัฒนาศักยภาพในการดำเนินธุรกิจ สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า หรือลดต้นทุนประกอบธุรกิจ หรือเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าหรือการให้บริการได้อย่างน้อยร้อยละ 20

 
แผนที่โรงแรม Prime Hotel Central Station Bangkok


------------------------------------------------------------------------------

 ลงทะเบียนเข้าร่วมงานออนไลน์ : https://goo.gl/V3Thjh

------------------------------------------------------------------------------

สมัครและสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
คุณศิริวรรณ  ) 02-7135492-9 ต่อ 406        Fax: 02-7124526  
      Email : siriwan@thaitextile.org หรือ Line add: @rqb1699d

 

Image Gallery

Share this Post:
View article: 62