รายงานสถานการณ์อุตสาหกรรมเครื่องหนังและรองเท้า เดือนมกราคม 2561

Keyword:     นำเข้าส่งออกเครื่องหนัง  มกราคม 2561 

การส่งออกสินค้าเครื่องหนังและรองเท้าเดือนมกราคม 2561 มีมูลค่า 138.07 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 18.27 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน ด้านการนำเข้ามีมูลค่า 156.47 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 14.65 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน ทำให้เดือนมกราคมขาดดุล 18.40 ล้านเหรียญสหรัฐฯ


ตาราง มูลค่าการส่งออกเครื่องหนังและรองเท้า เดือนมกราคม 2561

หน่วย: ล้านเหรียญสหรัฐฯ

(ขยายตัว %)


ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

สถานการณ์การส่งออก

เมื่อพิจารณาเฉพาะเดือนมกราคม 2561 พบว่า รองเท้าและชิ้นส่วน มีมูลค่าการส่งออก 47.87 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.51 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน จากการส่งออกรองเท้าแตะและรองเท้าหนัง เพิ่มขึ้นร้อยละ 15.83 และ 38.29 ตามลำดับ เครื่องใช้สำหรับเดินทาง มีมูลค่าการส่งออก 27.11 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 38.98 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน เป็นผลมาจากกระเป๋าเดินทาง กระเป๋าใส่เศษสตางค์ และเครื่องเดินทางอื่นๆ เพิ่มขึ้นร้อยละ 69.46 6.71 และ 55.44 ตามลำดับ และหนังและผลิตภัณฑ์หนังฟอกและหนังอัด มีมูลค่าการส่งออก 63.09 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 17.88 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน จากการส่งออกหนังโคกระบือฟอก และหนังและผลิตภัณฑ์หนังอื่นๆ เพิ่มขึ้นร้อยละ 191.44 และ 6.31 ตามลำดับ

 

ตาราง มูลค่าการนำข้าเครื่องหนังและรองเท้า เดือนมกราคม 2561

หน่วย: ล้านเหรียญสหรัฐฯ

(ขยายตัว %)


ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

สถานการณ์การนำเข้า

การนำเข้าสินค้าเครื่องหนังและรองเท้าเดือนมกราคม 2561 พบว่า การนำเข้าหนังดิบและหนังฟอก มีมูลค่าการนำเข้า 62.89 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 0.06 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน รองเท้า มีมูลค่าการนำเข้า 48.97 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 54.57 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน เป็นผลจากการนำเข้ารองเท้ากีฬา รองเท้าหนัง รองเท้าทำด้วยยางหรือพลาสติกและรองเท้าอื่นๆ เพิ่มขึ้นร้อยละ 52.44 45.26 73.02 และ 52.84 ตามลำดับ กระเป๋า มีมูลค่าการนำเข้า 44.61 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.57 เมื่อเทียบกับเดือนกันของปีก่อน จากกระเป๋าเดินทาง และกระเป๋าถือและกระเป๋าอื่นๆ เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.71 และ 5.77 ตามลำดับ

ตลาดส่งออกและนำเข้าสินค้าเครื่องหนังและรองเท้า

 

ตาราง ตลาดส่งออกเครื่องหนังและรองเท้า เดือนมกราคม-มกราคม 2561


ที่มา : Global Trade Atlas

การส่งออกเครื่องหนังและรองเท้าของไทยไปยังตลาดต่างประเทศ 5 อันดับแรก ในเดือนมกราคม 2561 พบว่า ส่งออกไปสหรัฐอเมริกา เวียดนาม จีน และฮ่องกง เพิ่มขึ้นร้อยละ 15.39 35.24 117.98 และ 22.01 ตามลำดับ ในขณะที่ส่งออกไปญี่ปุ่น ลดลงร้อยละ 2.25 เมื่อพิจารณาเป็นรายกลุ่มสินค้า พบว่า รองเท้าและชิ้นส่วนส่งออกไปยังสหรัฐอเมริกา เดนมาร์ก สหราชอาณาจักร และเมียนมา เพิ่มขึ้นร้อยละ 29.11 43.47 31.67 และ 12.24 ตามลำดับดับ เครื่องใช้สำหรับเดินทางส่งออกไปสหรัฐอเมริกา สวิตเซอร์แลนด์ ฮ่องกง และสิงคโปร์ เพิ่มขึ้นร้อยละ 13.97 42.44 131.92 และ 168.76 ตามลำดับ และหนังและผลิตภัณฑ์หนังฟอกและหนังอัดส่งออกไปยังเวียดนาม จีน ฮ่องกง และอินเดีย เพิ่มขึ้นร้อยละ 29.60 155.89 3.09 และ 27.12 ตามลำดับ  
 

การนำเข้าเครื่องหนังและรองเท้าจากต่างประเทศในช่วงเดียวกันนั้น หนังดิบและหนังฟอก มีการนำเข้าจากสหรัฐอเมริกา และอาร์เจนตินา ลดลงร้อยละ 12.02 และ 1.43 ตามลำดับ แต่นำเข้าจากญี่ปุ่น และบราซิล เพิ่มขึ้นร้อยละ 50.79 และ 5.72 ตามลำดับ รองเท้านำเข้าจากจีน และเวียดนาม เพิ่มมากขึ้นร้อยละ 79.44 และ 59.22 ตามลำดับ และกระเป๋านำเข้าจากจีน อิตาลี และฝรั่งเศส เพิ่มขึ้นร้อยละ 14.46 25.42 และ 21.83 ตามลำดับ

 

แนวโน้มการส่งออกสินค้าเครื่องหนังและรองเท้า

การส่งออกสินค้าเครื่องหนังและรองเท้าของไทยคาดว่าขยายตัวเนื่องจากเศรษฐกิจโลกที่ดีขึ้นต่อเนื่องทำให้สหรัฐอเมริกาและกลุ่มประเทศสหภาพยุโรปนำเข้ารองเท้าและกระเป๋าเดินทางจากไทยเพิ่มขึ้น และความต้องการหนังดิบหนังฟอกในจีนและเวียดนามยังมีอยู่

 

 

ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

รวบรวมโดย : ฝ่ายวิจัยนโยบายฯ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ

8 มีนาคม 2561

 

Share this Post:
View article: 59