ระบบเตือนภัยอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม เดือนสิงหาคม ปี 2560 อยู่ในภาวะปกติ

Keyword:     ปี 2560  สิ่งทอ&เครื่องนุ่งห่ม  อุตสาหกรรม  เดือนสิงหาคม  เตือนภัยสิ่งทอ 

ระบบเตือนภัยอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มอยู่เดือนสิงหาคม อยู่ในภาวะปกติ

666.jpg

สภาวการณ์ของอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มคาดว่าจะยังอยู่ในระดับปกติ โดยในช่วงเวลาเดือนเมษายน-มิถุนายน 2560 มีโรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มที่ประกอบกิจการใหม่จำนวน 12 โรงงาน มีเงินลงทุน 903 ล้านบาทและจ้างแรงงานรวม 1,088 คน สำหรับการส่งออกในเดือนกรกฎาคม 2560 อุตสาหกรรมเส้นใยโดยเฉพาะเส้นใยประดิษฐ์ยังคงขยายตัวในอัตราสูงที่ระดับร้อยละ 11 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน เป็นผลมาจากการขยายตัวในตลาดสหรัฐอเมริกา ตุรกี เวียดนาม อินโดนีเซีย และจีน เส้นด้านและผ้าผืนยังขยายตัวใกล้เคียงกันอยู่ที่ระดับร้อยละ 3 เป็นผลมาจากความต้องการผ้าผืนของไทยจากตลาดเวียดนาม พม่า กัมพูชา และบังคลาเทศ

จัดทำโดย

อัคนี ชาตะนาวิน

ฝ่ายวิจัยนโยบายและบริการสารสนเทศอุตสาหกรรมสิ่งทอ

สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ

    

 

Share this Post:
View article: 61